Effect vernattingsmaatregelen

Effecten vernattingsmaatregelen op veenweidebedrijven

24 december 2020 | Publicatie

In het kader van het Innovatie Programma Veen Laag Holland (IPV) zijn voor een veenweidebedrijf (melkveehouderij) in Noord-Holland modelmatige bedrijfsberekeningen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en economische consequenties van vernattingsmaatregelen en de effecten op bodemdaling en broeikasgasemissie. De berekeningen moeten bijdragen aan het tot uitvoer brengen van een bedrijfsconcept voor een multifunctioneel agrarisch bedrijf op veengrond in Laag Holland, waarbij de bodemdaling en broeikasgasemissie nog een fractie is ten opzichte van de gangbare situatie. Om de toepassing van de vernattingsmaatregelen in een breed perspectief te kunnen plaatsten, zijn integrale bedrijfsberekeningen uitgevoerd om de gevolgen voor de technische en economische resultaten van ‘natte veeteelt’ te kunnen inschatten en te onderbouwen. Tevens zijn de effecten op maaivelddaling en broeikasgasemissie (CO2- en N2O-emissie op grasland en CH4-emissie voor lisdoddeteelt) geschat. De berekeningen dienen tevens als referentie voor de verdere monitoringsresultaten van het pilotbedrijf in het project.

Lees meer in de rapportage Effecten vernattingsmaatregelen op veenweidebedrijven in Noord-Holland.