Onderwaterdrains

Effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond

28 oktober 2013 | Publicatie

Gedurende twee jaar (2011-2012) is onderzocht wat de hydrologische en landbouwkundige effecten zijn van dynamisch slootpeilbeheer op veengrond bij relatief hoge slootpeilen. Dit met en zonder toepassing van onderwaterdrains. Het slootpeil werd daarbij afhankelijk gesteld van het graslandgebruik en kan zodoende als extreme maatregel beschouwd worden om maaivelddaling op veengrond te minimaliseren. Deze vorm van peilbeheer zou de veenafbraak verder moeten beperken dan de maatregelen hoog slootpeil en onderwaterdrains afzonderlijk.

De invloed van onderwaterdrains op de grondwaterstand bij dynamisch peilbeheer bleek groot. Zonder onderwaterdrains zakten de grondwaterstanden aanmerkelijk verder uit dan met onderwaterdrains. Daarbij had een kleinere drainafstand een groter effect. De grondwaterstanden reageerden daarbij duidelijk op de verandering van het slootpeil, waarbij de gedraineerde objecten een groter effect hadden.

Wageningen UR Livestock Research
Rapport 719- Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond

I.E. Hoving
P. Vereijken
K. van Houwelingen
M. Pleijter

Juli 2013