bodemkwaliteit

Effect onderwaterdrainage bodemkwaliteit veenweiden

22 april 2014 | Publicatie

Om inzicht te krijgen in het effect van onderwaterdrainage in veenweidegebieden op de bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten heeft het Louis Bolk Instituut in samenwerking met het Veenweiden Innovatiecentrum hiernaar onderzoek uitgevoerd. Voor dit experiment zijn zes veenweidepercelen onderzocht, welke in tweeën verdeeld waren, een deel met en een deel zonder onderwaterdrains. Hierbij is de invloed van onderwaterdrainage op de bodemkwaliteit en op de ecosysteemdiensten productie, milieuregulatie en habitat/biodiversiteit onderzocht. Over het algemeen had onderwaterdrainage geen sterk effect op de bodemkwaliteit. De ecosysteemdienst productie werd beperkt negatief beïnvloed door onderwaterdrainage, de bemeste grasproductie, pH en P-AL waren namelijk iets lager. De toename van indringingsweerstand en draagkracht in de bovenlaag lieten echter een positief effect zien bij onderwaterdrains. Bij de dienst milieuregulatie kwamen een aantal aanwijzingen naar voren die het positieve effect van onderwaterdrainage op waterkwaliteit en een verminderde veenoxidatie bevestigen. De bodemindicatoren voor de ecosysteemdienst habitat/biodiversiteit gaven geen signalen voor sterke veranderingen als gevolg van onderwaterdrainage. Lees meer in het rapport.