Watervraag van veengronden

De huidige en toekomstige watervraag van veengronden in het Groene Hart

2 september 2012 | Publicatie

Verkenning naar het effect van onderwaterdrains.

Op dit moment is ongeveer 80% van het westelijk veengebeid in gebruik als veenweide en dit zal waarschijnlijk de komende decennia voor het overgrote deel zo blijven. In de Voorloper Groene Hart (2008) wordt door de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland aangegeven dat een blijvend economisch perspectief voor de landbouw in grote delen van het veenweidegebied een voorwaarde is voor het behoud van de kernkwaliteiten van het veenweidegebied.

Het beleid voor Nationaal Landschap Groene Hart vindt zijn basis in de Nota Ruimte van het Rijk. Deze nota vormt daarom een belangrijk uitgangspunt voor de Voorloper Groene Hart. In de Nota Ruimte en de Voorloper Groene Hart wordt het afremmen van de bodemdaling als één van de beleidsdoelstellingen genoemd. De benodigde drooglegging voor een rendabele melkveehouderij veroorzaakt echter maaivelddalingen tot 13mm per jaar (Van den Akker et al., 2007a). Voor het afremmen van de bodemdaling geldt voor de provincies het vertrekpunt dat dit binnen een robuust en klimaatbestendig watersysteem moet plaatsvinden. Er bestaat daarom een grote behoefte aan oplossingen waarbij de maaivelddaling kan worden beperkt met behoud van een goed perspectief voor de melkveehouderij. Toepassing van onderwaterdrains lijkt een oplossing te bieden. Dit wordt ook aangegeven in de Voorloper Groene Hart (2008). Daarbij is het echter wel de vraag wat de toepassing van onderwaterdrains betekent voor de waterkwaliteit voor de huidige en toekomstige vraag van veenweidegronden in het Groene Hart. In dit rapport wordt een verkenning uitgevoerd naar het effect van onderwaterdrains op die watervraag. In deze samenvatting wordt echter eerst kort ingegaan op eerder onderzoek dat is gedaan of de toepassing van onderwaterdrains rendabel is voor de melkveehouderij en wat de effecten van onderwaterdrains zijn op de waterkwaliteit.

Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 2142
Akker, J. J. H. van den, Jansen, P. C. en Querner, E. P., (2011).

De huidige en toekomstige watervraag van veengronden in het Groene Hart downloaden