Boeren op hoog water

‘Boeren op hoog water’

5 augustus 2004 | Publicatie

Een studie naar de toekomstperspectieven voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheden voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart. Hiermee wordt bedoeld een bedrijfssysteem in de melkveehouderij, waarbij het slootwaterpeil verhoogd wordt van 60 naar 35 cm beneden maaiveld. Hiertoe is in eerste instantie bezien welke toekomstscenario’s er momenteel zijn voor de landbouw in het Westelijke Veenweidegebied en is meer specifiek voor de regio De Venen een actoranalyse gemaakt over de standpunten van verschillende partijen daaromtrent.

Rapport Boeren op hoog water downloaden

Onderzocht is vervolgens welke mogelijkheden agrarische ondernemers hebben om te anticiperen op de genoemde peilverhoging en welke kosten daaraan verbonden zijn. Ook is onderzocht of het mogelijk is om gebiedscontracten af te sluiten rond landbouw op natte veengronden en welke inhoud een dergelijk contract tussen overheden en agrarische ondernemers dan zou moeten hebben. Het onderzoek is gebaseerd op een actorenanalyse middels interviews en literatuuronderzoek, berekeningen van de Animal Sciences Group van Wageningen UR, een GDR-meeting met experts en een workshop met vertegenwoordigers van alle betrokken belangengroepen in De Venen.

Ir. T.A. Vogelzang
Ir. M.A. Borgstein
Ing. G.J.F. van den Elzen
Drs. F.A.Geerling-Eiff
Ing. R.A.M. Schrijver
Drs. M. Woud

Projectcode 30101
Juli 2004
Rapport 3.04.10
LEI, Den Haag