Biomassapotentieel-Groene-H

Biomassapotentieel Groene Hart

19 april 2012 | Publicatie

In opdracht van de provincie Utrecht en het programmabureau Groene Hart heeft Ecofys de beschikbare biomassa geïnventariseerd, berekend hoeveel energie daarmee te genereren is en geïnventariseerd hoeveel daarvan al ingezet wordt voor energietoepassingen.
Voor de hoofdlijnen is gebruik gemaakt van beschikbare statistische informatie. Deze is aangevuld met informatie uit vakliteratuur, monitoringsprotocollen, kennis van
experts en informatie uit het veld. Allereerst zijn de hoeveelheden beschikbare biomassa bepaald die vrijkomen in het Groene Hart. Vervolgens is bepaald hoeveel hiervan praktisch beschikbaar is. Hierbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met werkelijke omzettingsrendementen bij verbranding van restafval, dat oud papier volledig gerecycled wordt, beperkingen bij het inzamelen en in hoeverre de geproduceerde warmte bij elektriciteitsopwekking nuttig te gebruiken is.

Biomassapotentieel Groene Hart – Eindrapport downloaden

De grote biomassastromen in het (semi-)bebouwd gebied zijn van huishoudens en bedrijven. Het restafval wordt al verbrand en de biologische fractie daarin is 49%. Het
GFT wordt nog niet vergist maar daartoe zijn al wel ontwikkelingen, en afvalhout wordt voor circa helft al ingezet voor energie. In het agrarisch gebied gaat het vooral om mogelijke vergisting van dunne mest van rundvee, wat nog niet gebeurt. Het hout uit de bossen wordt al voor een deel toegepast voor energieproductie, maar er is nog een groot deel dat onbenut is. De hoeveelheid energie is nog onder te verdelen in 1.275 TJ elektriciteit en 570 TJ warmte. Hiermee kunnen 105.000 huishoudens worden voorzien van elektriciteit, en 11.000 woningen van warmte.