Proefpolder Kringlooplandbouw

De discussies over water- en klimaatdoelen leiden tot vragen als: Waar en wanneer ontstaan emissies van nutriënten naar water en broeikasgassen naar de lucht en hoe kunnen we deze emissies beperken? In de ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ spelen we in op waterdoelen vanuit de kringloopbenadering: we rekenen uit waar nutriënten verloren gaan in de melkveehouderij en zetten in op maatregelen die emissies beperken. Daarmee werken we aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw, samen met vier melkveehouders in de Proefpolder nabij Wilnis. Zij experimenteren op hun bedrijf met maatregelen als het beperken van de kunstmestgift, afstemmen van het bemestingstijdstip op de bodemtemperatuur en de aanleg van onderwaterdrainage.

Zowel de melkveehouders als waterschapbestuurders benadrukken het gemeenschappelijk belang van de Proefpolder: verbetering van de waterkwaliteit, verhoogde mineralenbenutting en minder bodemdaling voor het behoud van het veenweidenlandschap.

Gepubliceerde artikelen en nieuwsberichten

De Proefpolder Kringlooplandbouw wordt mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en betrokken agrariërs.