Blog Archives

Nieuwe teelten

Natte teelten – zoals lisdodde of cranberry – kunnen niet alleen zorgen voor (neven-) inkomsten, ze helpen ook de verdere bodemdaling in de westelijke veenweiden te voorkomen. Naarmate de veenweidebodem verder daalt, nemen de kosten voor waterafvoer toe. De nabij gelegen natte (natuur)gebieden komen relatief hoog te liggen, waardoor water via...
Lees meer

Sturen met Water

De experimenten binnen Sturen met Water laten zien dat innovatieve oplossingsrichtingen niet alleen tot minder bodemdaling leiden, maar ook tot schoner water en minder CO2-uitstoot. En dat terwijl de bodem voldoende draagkracht houdt, en ook de grasproductie gelijk blijft. Drukdrainage is een manier om te sturen op de grondwaterstand, en lijkt...
Lees meer

Veenweiden Beweiden

Om het beweiden in de veenweiden voor melkveehouders toch aantrekkelijk te houden, zag het VIC Zegveld de noodzaak voor een innovatie. Een systeeminnovatie. Want het behoud van weidegang is niet alleen belangrijk voor het imago van de melkveehouderij, serieus weiden levert ook geld op. Dat steeds meer melkveehouders hun koeien laten weiden is een positief resultaat,...
Lees meer

Insectenproductie in het veenweidegebied

Uit een eerste inventarisatie naar het gebruik van biomassa uit de Veenweiden van laagwaardige naar hoogwaardige toepassingen lijkt het dat insecten mogelijk een goede rol kunnen spelen in de lokale circulaire economie. Het Veenweidengebied heeft een uniek biomassa potentieel (o.a. gras, eendenkroos, slootmaaisel, traceerbare reststromen van bedrijven zoals bierbostel). Insectensoorten als meelwormen, black soldier flies...
Lees meer

Cranberries in het veen

Uit diverse studies komt cranberryteelt naar voren als mogelijk high-potential gewas voor nieuw toekomstperspectief voor de landbouw in het veenweidengebied. Vanuit de premisse dat cranberries (veenbessen) uitstekend groeien op zure, natte veengronden, is daarom in 2015 gestart met een veldproef op locatie van coöperatie KTC Zegveld. Deze veldproef is in twee...
Lees meer

Marktverkenning Paludicultuur

Deze marktverkenning gaat in op de kansen van Paludicultuur voor de landbouw in veenweidegebieden met behoud van veen. De kansen en mogelijkheden van teelten als azolla, lisdodde en veenmos komen aan bod. Lees meer in de marktverkenning Paludicultuur...
Lees meer

Haalbaarheidsstudie Off Grid Boerderij

Het doel van de haalbaarheidsstudie ‘Off Grid Boerderij’ is om te inventariseren op welke vlakken deze logistieke bewegingen kunnen worden voorkomen, dan wel kunnen worden beperkt, zodat een melkveebedrijf als het ware los van de ‘grid’ kan functioneren. ...
Lees meer

Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden

Om oplossingsrichtingen aan te dragen voor het beweiden van grote koppels melkvee op een relatief kleine huiskavel is in 2015 onderzoek uitgevoerd naar verschillende beweidingssystemen op klei- en veengrond. De systemen zijn getoetst op grasproductie, grasbenutting, bijvoeding, melkproductie, diergedrag, economie en gebruikerservaringen. De grasopname is op verschillende manieren ingeschat, waaronder een...
Lees meer

Precisiewatermanagement: onderwaterdrains met putbemaling

Onderwaterdrains dragen bij aan vermindering van maaivelddaling en verbetering van de draagkracht. Peilbeheer met onderwaterdrainage vraagt echter om een slimme (en snelle) manier van sturing van het grondwaterpeil. Een oplossing hiervoor is Drukdrainage: het aansluiten van onderwaterdrains op een put waarin het peil met behulp van een pomp onafhankelijk van...
Lees meer

Bewust Boeren in Gouwe Wiericke

Een echte verandering teweeg brengen op het vlak van nutriënten- en watermanagement in het gebied van Gouwe Wiericke. Drie groepen melkveehouders uit dit gebied ging actief aan de slag met de vraag: ‘Hoe kunnen wij ons nutriëntenmanagement verbeteren?’. Immers, zowel de waterkwaliteit als de agrarische bedrijfsvoering is hierbij gebaat. Bewust Boeren in...
Lees meer

Vormgeven aan Sturen met Water

Het is zaak dat er nu nieuwe watersystemen komen in het veenweidengebied. Dit met het oog op een uiteindelijk brede uitrol in het komende decennium. Zowel voor de toekomst van het veenweidengebied, als om klimaatverandering tegen te gaan én om de hogere kosten te vermijden die de huidige manier met peilindexatie en...
Lees meer

Sturen op nutrienten

In de periode 2014-2015 is kennis ontwikkeld rondom de beschikbaarheid van nutriënten als gevolg van een dynamisch peilbeheer. Op 3 percelen met en zonder onderwaterdrainage van coöperatie KTC Zegveld is onderzoek gedaan naar het beschikbaar komen van mineralen uit de bodem en de verandering van de bodemgesteldheid. De grondwaterstanden worden gekoppeld aan...
Lees meer

Kurzrasen: oplossing voor robotmelken en beweiden?

In 2016 is op proefbedrijf KTC Zegveld een beweidingsproef uitgevoerd waarin kurzrasen is vergeleken met stripgrazen. Kurzrasen is een beweidingssysteem waarbij continu een stoppellengte van 3 tot 5 cm wordt aangeboden voor beweiding. De focus in dit beweidingsysteem is een optimalisatie tussen de melkproductie en grasbenutting bij continue beweiding door...
Lees meer