Blog Archives

Agrarisch natuurbeheer- weidevogels

In het najaar van 2009 hebben Melkveeproefbedrijf Zegveld, Agrarische Natuurvereniging de Utrechtse Venen en Landschap Erfgoed Utrecht de handen ineengeslagen om weidevogels een hernieuwde kans te geven in de polder Noorder Lagebroek. Hiertoe werd een proefinrichtingsplan opgesteld. In dit plan wordt op basis van de best beschikbare wetenschappelijke inzichten en de inpasbaarheid van...
Lees meer

Indicatoren voor duurzaam bodemgebruik veenweiden

De veenweiden van West Nederland vormen een oud en uniek landschap, zowel wat betreft landbouw als biodiversiteit en natuur. Het organische karakter van de bodem onder dit gewaardeerde cultuurlandschap is echter zowel de kracht als de zwakte ervan. Door de ontwatering voor landbouwgebruik vindt netto afbraak van de bodemorganische stof plaats,...
Lees meer

Toekomstverkenning bodemdaling

De Toekomstverkenning Bodemdaling heeft tot doel te bepalen of een gedifferentieerd bodemdalingsbeleid wenselijk is. Een geschikte beslissingsondersteunende werkwijze is daarbij van essentieel belang. Fase 1 is gericht op het ontwikkelen van deze werkwijze: een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse die speciaal is toegesneden op beleid- en gebiedsprocessen. Hiermee zijn in een proefgebied de effecten van...
Lees meer

Dairy Triangle- Studentenstudies

Studenten laten werken aan innovaties voor het veenweidegebied, zodat zij klaargestoomd worden voor het werkveld van de toekomst, dat is waar het VIC voor gaat! Middels het icoon Dairy Triangle wil het VIC de specifieke kennis en kunde omtrent het veenweidegebied weer geagendeerd krijgen binnen het veehouderij onderwijs. Praktisch geeft...
Lees meer

Snijmaisteelt op veengrond bij dynamisch slootpeilbeheer

Op het Veenweiden Innovatiecentrum te Zegveld (VIC Zegveld) is gedurende twee jaar (2011-2012) een experimentele pilot uitgevoerd met als doel het beproeven van maatregelen die veenafbraak bij snijmaïsteelt op veengrond minimaliseren. De maatregelen waren als volgt: 1. Maïs zaaien met een “strokenfrees” in plaats van een volledige grondbewerking; 2. Een...
Lees meer

Onderzoekagenda Westelijke Veenweiden

De veenweidegebieden zijn oude en unieke cultuurlandschappen. De grondgebonden landbouw is een belangrijke drager van dit cultuurlandschap. Om die betekenis te kunnen handhaven is een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw gewenst. De veenweidegebieden zijn ook kwetsbare gebieden. Geringe draagkracht van de bodem en bodemdaling zijn daarvan duidelijke voorbeelden. Onderzoekagenda Westelijke Veenweiden...
Lees meer

Onderwaterdrains in het veenweidegebied

Toelichting op de methode en meetinrichting. Op vier verschillende locaties zijn in het westelijke veenweidegebeid percelen ingericht met onderwaterdrains. De drainage heeft naast een draineerfunctie tijden natte perioden ook een infiltrerende functie tijdens droge omstandigheden. Doel van de onderwaterdrains is om uitzakken van  grondwater tijdens droge perioden te verminderen, waardoor...
Lees meer