Blog Archives

Effectiviteit onderwaterdrainage

Eén van de innovatieve oplossingen voor bodemdaling is onderwaterdrainage. Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat dit een veelbelovende techniek is. Maar de Universiteit van Greifswald in Duitsland zette hier onlangs vraagtekens bij. Klopt de Duitse kritiek?...
Lees meer

Snijmaisteelt op veengrond bij dynamisch slootpeilbeheer

Op het Veenweiden Innovatiecentrum te Zegveld (VIC Zegveld) is gedurende twee jaar (2011-2012) een experimentele pilot uitgevoerd met als doel het beproeven van maatregelen die veenafbraak bij snijmaïsteelt op veengrond minimaliseren. De maatregelen waren als volgt: 1. Maïs zaaien met een “strokenfrees” in plaats van een volledige grondbewerking; 2. Een...
Lees meer

Effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond

Gedurende twee jaar (2011-2012) is onderzocht wat de hydrologische en landbouwkundige effecten zijn van dynamisch slootpeilbeheer op veengrond bij relatief hoge slootpeilen. Dit met en zonder toepassing van onderwaterdrains. Het slootpeil werd daarbij afhankelijk gesteld van het graslandgebruik en kan zodoende als extreme maatregel beschouwd worden om maaivelddaling op veengrond...
Lees meer

Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden

Wat zijn de effecten van verschillende waterpeilstrategieën op maaivelddaling, geschiktheid voor landbouw en natuur, waterinlaatbehoefte en waterkwaliteit? Alterra onderzocht dit in een scenariostudie (Jansen e.a., 2007) voor het veenweidegebied rondom Zegveld, met als doel: inzicht verkrijgen in de consequenties van mogelijke waterbeheersmaatregelen om het veenweidegebied zo lang mogelijk te behouden....
Lees meer

Onderwaterdrains in het veenweidegebied

Gevolgen voor de inlaatbehoefte, de afvoer van oppervlaktewater en voor de maaivelddaling. In dit rapport wordt de extra inlaatbehoefte in de zomer en de extra afvoer in de winter plus de gevolgen voor de maaivelddaling door toepassing van onderwaterdrains gekwantificeerd voor een aantal waterbeheerscenario’s. Hiervoor wordt een hydrologisch model gebruikt...
Lees meer

Comparison of two modes of surface water control

Using a soil water model and surface elevation data. In large parts of the Netherlands, agricultural potential is largely determined by water table depth. In turn, the water table depth is controlled by the surface water levels of a network of drainage ditches. Consequently, the gross return from agricultural production...
Lees meer

De huidige en toekomstige watervraag van veengronden in het Groene Hart

Verkenning naar het effect van onderwaterdrains. Op dit moment is ongeveer 80% van het westelijk veengebeid in gebruik als veenweide en dit zal waarschijnlijk de komende decennia voor het overgrote deel zo blijven. In de Voorloper Groene Hart (2008) wordt door de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Noord-Holland,...
Lees meer

Onderwaterdrains in polder Zeevang II

In polder Zeevang is in 2007 tot en met 2010 een praktijkexperiment uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains. Het doel was een veldexperiment op praktijkschaal naar het effect van onderwaterdrains op de zakking van veengrond en op de landbouwkundige productiemogelijkheden van grasland bij een slootpeil 60 cm –maaiveld (mv). In...
Lees meer

Landbouwkundige gevolgen van peilverhoging in het veenweidegebied

Resultaten onderzoeksperiode 2005-2010. De ontwateringsdiepte in het veenweidegebied is van grote invloed op de bedrijfsvoering van melkveebedrijven. Deze ontwateringsdiepte wordt bepaald door de bemalingsdiepte en het daarbij behorende slootpeil. Om landbouw in deze relatief natte gebieden beter mogelijk te maken zijn vanaf de jaren 60 veel percelen diep(er) ontwaterd, tot...
Lees meer

Onderwaterdrains in polder Zeevang

Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang. In navolging van onderzoek op Praktijkcentrum Zegveld is in 2006 een project gestart op twee melkveebedrijven in de polder Zeevang (Noord-Holland) waarin de toepassing van onderwaterdrains is onderzocht. Onderwaterdrains worden toegepast ter verbetering van de landbouwkundige productieomstandigheden en ter vermindering van...
Lees meer

Toepassing onderwaterdrains veenweidegebieden

Onderwaterdrains zijn drains die om de vier tot zes meter worden gelegd op ongeveer tien tot twintig centimeter onder het slootpeil. Zo kan het slootwater in droge perioden via de drains in het veenweideperceel infiltreren. Door die infiltratie van het slootwater wordt voorkomen dat het grondwater in het midden van...
Lees meer

Hydrologische en landbouwkundige effecten van gebruik ‘onderwaterdrains’ op veengrond

In opdracht van het Productschap Zuivel is de toepassing van zogenaamde onderwaterdrains op veengrond onderzocht. Dit is een vorm van drainage, waarbij de drains onder het slootpeil liggen in plaats van daarboven. Hierdoor hebben de drains naar verwachting een nivellerende werking op de grondwaterstand: verlaging van relatief hoge grondwaterstanden (voornamelijk...
Lees meer

Onderwaterdrains in het veenweidegebied

Toelichting op de methode en meetinrichting. Op vier verschillende locaties zijn in het westelijke veenweidegebeid percelen ingericht met onderwaterdrains. De drainage heeft naast een draineerfunctie tijden natte perioden ook een infiltrerende functie tijdens droge omstandigheden. Doel van de onderwaterdrains is om uitzakken van  grondwater tijdens droge perioden te verminderen, waardoor...
Lees meer

Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden

Een scenariostudie in het gebied rond Zegveld. In het veenweidegebied rond de plaats Zegveld is als onderdeel van het project ‘Waarheen met het veen?’ een strategiestudie met een hydrologisch model uitgevoerd om de effecten van verschillende peilstrategieën op maaivelddaling, geschiktheid voor landbouw en natuur, waterinlaatbehoefte en de waterkwaliteit te onderzoeken....
Lees meer

Toepassing van onderwaterdrainage in veenweiden

Een overzicht van kennis. Onderwaterdrainage is een alternatief voor het verhogen van slootpeilen om maaivelddalingen te beperken. Tot nu toe worden in beleidsstukken, zoals de Nota Ruimte, slootpeilverhogingen gezien als het enige middel om maaivelddalingen in het veenweidegebied te beperken. Om de maaivelddalingen te halveren zijn echter slootpeilen van minstens...
Lees meer