Blog Archives

Agrarisch natuurbeheer- weidevogels

In het najaar van 2009 hebben Melkveeproefbedrijf Zegveld, Agrarische Natuurvereniging de Utrechtse Venen en Landschap Erfgoed Utrecht de handen ineengeslagen om weidevogels een hernieuwde kans te geven in de polder Noorder Lagebroek. Hiertoe werd een proefinrichtingsplan opgesteld. In dit plan wordt op basis van de best beschikbare wetenschappelijke inzichten en de inpasbaarheid van...
Lees meer

Nutrientenmaatwerk in de polder

Op 14 oktober hebben 11 organisaties, waar onder agrarische belangenorganisaties, overheden en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), de Bestuursovereenkomst nutriënten veenweiden Rijn-West ondertekend. Het sluiten van deze overeenkomst is een belangrijke ontwikkeling voor de waterkwaliteit in het Groene Hart. Met deze overeenkomst spreken de partijen af om gezamenlijk aan de slag...
Lees meer

Studentenstudie: Activiteit als indicator voor het uitschaarmoment

Lianne Koot deed onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal stappen dat een koe tijdens het beweiden zet te gebruiken als indicator voor het uitschaarmoment. Voor haar afstuderen aan de opleiding Dier- en Veehouderij bij Hogeschool Inholland in Delft ging zij gedurende 20 weken aan de slag met dit thema....
Lees meer

Dairy Triangle- Studentenstudies

Studenten laten werken aan innovaties voor het veenweidegebied, zodat zij klaargestoomd worden voor het werkveld van de toekomst, dat is waar het VIC voor gaat! Middels het icoon Dairy Triangle wil het VIC de specifieke kennis en kunde omtrent het veenweidegebied weer geagendeerd krijgen binnen het veehouderij onderwijs. Praktisch geeft...
Lees meer

Snijmaisteelt op veengrond bij dynamisch slootpeilbeheer

Op het Veenweiden Innovatiecentrum te Zegveld (VIC Zegveld) is gedurende twee jaar (2011-2012) een experimentele pilot uitgevoerd met als doel het beproeven van maatregelen die veenafbraak bij snijmaïsteelt op veengrond minimaliseren. De maatregelen waren als volgt: 1. Maïs zaaien met een “strokenfrees” in plaats van een volledige grondbewerking; 2. Een...
Lees meer

Klauwoppervlak (uit)vergroot

Dat er verschil is in klauwoppervlak is een waarheid als een koe, maar hoe wordt dit verschil veroorzaakt? Wat is het belang van een groot klauwoppervlak van een koe? ‘We denken dat koeien met grotere klauwen en een laag lichaamsgewicht minder vertrappen’, aldus Innovatiemanager Frank Lenssinck van het Veenweiden Innovatiecentrum...
Lees meer

Emissie van lachgas uit grasland op veengrond

Monitoring lachgasfluxen op melkvee proefbedrijf Zegveld in de periode 2005 – 2009: ‘De Zegveld database’. Volgens het Kyoto-verdrag is Nederland verplicht om verslag te doen van de uitstoot van broeikasgassen aan het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Bonn. Lachgas (N2O) is een sterk broeikasgas. In Nederland...
Lees meer

Veenweiden en klimaat

Mogelijkheden voor mitigatie en adaptatie. Door landbouwkundige drooglegging van veenweiden treedt krimp, inklinking en oxidatie van veenbodems op. Hierdoor daalt het maaiveld en komen broeikasgassen vrij. Door klimaatverandering zal dit proces toenemen. De opgave is om de bijdrage die het veenweidegebied levert aan het klimaatprobleem te verminderen, maar ook om...
Lees meer

Boeren in het Groene Hart

Kansen voor het agrocluster. De landbouw in het Groene Hart kan zich goed meten met die in andere delen van Nederland en is vitaal te noemen en belangrijk voor de economie van het gebied. Met de stedelijke bevolking in de buurt liggen er ook duidelijke kansen voor verbreding en verdieping....
Lees meer

Bodemvruchtbaarheid daalt langzaam

De bodemvruchtbaarheid van grasland daalt langzaam als tien jaar lang evenwichtsbemesting voor fosfaat heeft plaatsgevonden. Ook de graslandopbrengst en het fosforgehalte van het gras worden dan iets lager. Dit blijkt uit een veldproef van de Animal Sciences Group en Alterra. Artikel ‘Bodemvruchtbaarheid daalt langzaam’ downloaden Al enkele jaren stelt het...
Lees meer

‘Boeren op hoog water’

Een studie naar de toekomstperspectieven voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheden voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart. Hiermee wordt bedoeld een bedrijfssysteem in de melkveehouderij, waarbij het slootwaterpeil verhoogd wordt van 60...
Lees meer