Blog Archives

Klimaatmax bedrijf

Een voorstudie naar inrichting scenario's van een landbouwbedrijf op veen met minimale klimaatimpact. ...
Lees meer

Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden

Wat zijn de effecten van verschillende waterpeilstrategieën op maaivelddaling, geschiktheid voor landbouw en natuur, waterinlaatbehoefte en waterkwaliteit? Alterra onderzocht dit in een scenariostudie (Jansen e.a., 2007) voor het veenweidegebied rondom Zegveld, met als doel: inzicht verkrijgen in de consequenties van mogelijke waterbeheersmaatregelen om het veenweidegebied zo lang mogelijk te behouden....
Lees meer

Inspiratieboek ‘Toekomst Veenweide’

Ons klimaat verandert. Dit uit zich onder andere in een veranderende neerslagverdeling, een hogere temperatuur en zeespiegelstijging. Onze winters worden gemiddeld natter en in de zomer worden piekbuien heftiger. Tegelijkertijd neemt het aantal zomerse regendagen af waardoor droogte dreigt. Voor veenweidegebieden in Nederland betekent dit dat er meer ruimte nodig is voor...
Lees meer

Emissie van lachgas uit grasland op veengrond

Monitoring lachgasfluxen op melkvee proefbedrijf Zegveld in de periode 2005 – 2009: ‘De Zegveld database’. Volgens het Kyoto-verdrag is Nederland verplicht om verslag te doen van de uitstoot van broeikasgassen aan het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Bonn. Lachgas (N2O) is een sterk broeikasgas. In Nederland...
Lees meer

Veenweiden en klimaat

Mogelijkheden voor mitigatie en adaptatie. Door landbouwkundige drooglegging van veenweiden treedt krimp, inklinking en oxidatie van veenbodems op. Hierdoor daalt het maaiveld en komen broeikasgassen vrij. Door klimaatverandering zal dit proces toenemen. De opgave is om de bijdrage die het veenweidegebied levert aan het klimaatprobleem te verminderen, maar ook om...
Lees meer

Watermaatregelen melkveehouderij

Watergerelateerde maatregelen ter vermindering van broeikasgasuitstoot op zand- en veengrond. De maatregelen zijn beschreven vanuit het praktijkperspectief van de WUR-praktijkcentra sector melkveehouderij Zegveld, Aver Heino en De Marke. De opdracht is uitgevoerd in het kader van het meerjarige programma Reductieplan niet-CO2- Broeikasgassen (ROB), dat loopt van 1999 tot 2012. ROB...
Lees meer