Berichten en publicaties over plant

Negen jaar VIC – jaarverslag

5 mei 2021

We zijn blij dat we ook afgelopen jaar samen met onze financiers en partners weer een bijdrage mochten leveren aan de huidige vraagstukken rondom het…

Lees meer

Brochure ‘Natte teelten voor het veenweidengebied’

11 juni 2019

De brochure ‘Natte teelten voor het veenweidengebied’ geeft de tussentijdse resultaten over de teelt, de toepassingen en de bijdrage aan diensten als beperking van broeikasgassen,…

Lees meer

Paludicultuur

2 augustus 2018

De rapportage Paludicultuur geeft een overzicht van pilots en experimenten met paludicultuur gewassen. Met veldmetingen en experimenten is onderzocht hoe een paludicultuur opgestart moet worden, opbrengsten duurzaam…

Lees meer

Nieuwe teelten

6 november 2017

Natte teelten – zoals lisdodde of cranberry – kunnen niet alleen zorgen voor (neven-) inkomsten, ze helpen ook de verdere bodemdaling in de westelijke veenweiden…

Lees meer

Cranberries in het veen

3 november 2017

Uit diverse studies komt cranberryteelt naar voren als mogelijk high-potential gewas voor nieuw toekomstperspectief voor de landbouw in het veenweidengebied. Vanuit de premisse dat cranberries (veenbessen)…

Lees meer

Marktverkenning Paludicultuur

3 november 2017

Deze marktverkenning gaat in op de kansen van Paludicultuur voor de landbouw in veenweidegebieden met behoud van veen. De kansen en mogelijkheden van teelten als…

Lees meer

Natte teelten

28 juli 2017

Natte teelten als Lisdodde en Cranberry kunnen helpen om bodemdaling in het veenweidengebied te reduceren en dragen bij aan een duurzame landbouw in het gebied.…

Lees meer
Olifantsgras

Miscanthus

9 augustus 2013

Miscanthus (olifantsgras) kan als strooiselmateriaal voor in ligboxen en vrijloopstallen dienen, maar is ook geschikt als biobrandstof en kan worden gebruikt als grondstof voor bouwplaten.…

Lees meer

Inspiratieboek ‘Toekomst Veenweide’

7 december 2012

Ons klimaat verandert. Dit uit zich onder andere in een veranderende neerslagverdeling, een hogere temperatuur en zeespiegelstijging. Onze winters worden gemiddeld natter en in de zomer…

Lees meer