Samenwerking met partners

Er is een veelheid aan ontwikkelingen en daarmee samenhangende vragen die in het westelijk veenweidegebied samenkomen. Dit vraagt om een integrale aanpak van de problematiek en een gezamenlijk zoeken naar oplossingsrichtingen. Het VIC wil de regionale inspanningen en investeringen bundelen om samen met partners een snellere ontwikkeling en implementatie van kennis en innovatie te bereiken. Het einddoel: een vitaal en klimaat-bestendig veenweidelandschap, met een gezonde landbouwsector en een duurzaam bodem- en watersysteem.

Waterschappen

Het Veenweiden Innovatiecentrum werkt nauw samen met de betrokken waterschappen. De westelijk veenweiden zijn een gebied waarin de rol van de waterschappen al eeuwenlang cruciaal is geweest voor de waterbeheersing en daarmee de veiligheid en leefbaarheid van het gebied.

Betrokken overheid

 

Bedrijfsleven

Onderwijs