Het VIC in het kort

De missie van het VIC is het aanjagen van systeem- innovatie voor een vitaal én duurzaam & klimaatbestendig veengebied. Daar geven we invulling aan via ons innovatieprogramma dat zich richt op onze invalshoeken water, bodem, dier en plant, en dan vooral op integrale bedrijfsconcepten.

Met de 6 veen-provincies (Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen) en de waterschappen binnen deze provincies, werken we samen als het gaat om sturing en financiering van het innovatieprogramma.

Uitvoering van het innovatieprogramma gebeurt in nauwe samenwerking met partners uit de wereld van onderzoek, advies, onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Het VIC:

 • innoveert projectmatig, maar is geen projectenbureau
 • agendeert zelfstandig en is onafhankelijk
 • inspireert en durft buiten de lijntjes te kleuren
 • wil mogelijk maken, geen beleid bepalen
 • kijkt met een lange-termijn perspectief en biedt dus geen ‘snelle’ oplossingen voor nu
 • is innovatieaanjager, geen implementeerder
 • test innovaties zo snel mogelijk uit in het veen en blijft niet hangen in theorie.

Jaarverslagen
Download hier het jaarverslag 2020, 2021 en 2022/2023

VIC Innovatieveld

Niet elk idee heeft het in zich om tot kansrijke innovatie uit te groeien. Daarom experimenteren, onderzoeken en ontdekken we op het veen, wat kan en werkt in de praktijk. Waarmee andere partijen een slag verder kunnen maken.

Die ideeën kunnen gaan over bodem, water, plant en dier. En het effect ervan op bodemdaling, biodiversiteit, waterkwaliteit en meer. Proberen kan mislukken. Daarom beginnen we klein. Om te leren en inzichten op te doen. En die weer te delen.

VIC-Innovatieveld-droneshot
VIC-Innovatieveld-800x440px

Team

Als VIC- team hebben we elkaar gevonden in de drive om het anders te doen. Verder te willen kijken, experimenteren en leren. Van elkaar, onze samenwerkingspartners en de trajecten waarin we participeren. Onze verschillende achtergronden en talenten versterken elkaar. En dagen ons uit om het beste in elkaar naar boven te halen. Op innovatie- en organisatievlak.

Buiten ons team hebben we een netwerk van professionals waarop we een beroep kunnen doen. Die ook gaan voor 'fris kijken, dwars denken en samenwerken'.

Maak kennis met de teamleden

Organisatie

Het VIC is een onafhankelijke stichting, in 2012 opgericht op initiatief van de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, de zes waterschappen in het Groene Hart en Laag Holland en LTO-Noord. Het huidige bestuur van het VIC wordt gevormd door:

 • Jan Heijkoop, voorzitter
 • Bob Duindam, penningmeester
 • Bart Krol
 • Victor Molkenboer
 • Marjolijn Sonnema
 • Teunis Jacob Slob

Het VIC is gehuisvest op de locatie van het KTC, één van de partners van het VIC.

Partners

 • Onderzoeksinstellingen, zoals Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut
 • Overheden, zoals waterschappen, het STOWA en de Unie van Waterschappen
 • Agrarische adviesbureaus, zoals PPP-Agro Advies
 • Onderwijsinstellingen zoals Aeres Hogeschool
 • Internationale organisaties, zoals het innovatiecentrum Grünlandzentrum uit Niedersachsen, Duitsland.
 • Onderzoek- en adviesbureaus, zoals Landschap Noord-Holland, de key-partner van het VIC binnen VIPNL

Naast de bestaande partners, kijkt het VIC actief naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden die bij kunnen dragen aan systeeminnovatie.

VIC door de tijd heen

Sinds de start van het VIC in 2012 is er veel gebeurd in de veenweiden. De resultaten van de inzet van het VIC zijn nu terug te vinden in het Klimaatakkoord, in projecten/pilots in heel Nederland en in de inmiddels nationaal gevoerde discussie over de toekomst van de veenweiden. Dit laat zien dat het werk van het VIC de afgelopen jaren relevant is voor de huidige vraagstukken rondom het klimaat en de toekomst van de veenweiden.

De rol van het VIC en de samenwerking met partijen door de tijd heen, hebben we ter gelegenheid van het 11-jarig bestaan (mei 2023) gebundeld in een digitaal VIC jubileum magazine. Daarin blikken we terug met de mensen van het eerste uur, en vanuit de verschillende werelden waarin het VIC actief was en is.

VICkubuskaart