Maak kennis met de programmaraad VIC

Frank van der Bolt is senior onderzoeker bij Alterra Wageningen UR op het gebied van hydrologie en waterbeheer en lid van de Programmaraad van het VIC.

Achtergrond
‘Ik heb Cultuurtechniek bij Wageningen UR gestudeerd en ben eigenlijk nooit uit Wageningen weggegaan. Bij Alterra Wageningen UR ben ik meteen na mijn studie aan de slag gegaan als onderzoeker op het gebied van hydrologie en waterbeheer.’

Binding met de veenweiden
‘Als onderzoeker ben ik met de veenweiden in aanraking gekomen bij onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op de waterhuishouding in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en later door een studie naar het effect van ontwatering op emissies van broeikasgassen uit veen. De veenweiden leveren een aanzienlijke bijdrage aan de broeikasgasuitstoot in Nederland. Daarbij kwam ik in aanraking met de maatschappelijke problemen die hierdoor ontstaan. Daarnaast onderzoeken collega’s de bodemdaling, de effecten op de waterkwaliteit en potentieel toekomstig gebruik. Het veenweidengebied is een mooi stukje Nederland dat onder grote druk staat van de omringende stedelijke gebieden. Het veenweidegebied volg ik dan ook met veel belangstelling; veen laat je nooit los! Toen er een aantal jaar geleden sprake was dat de proefboerderij uit het veenweidegebied zou verdwijnen heb ik met Frank Lenssinck gesproken over het behoud en de doorstart van een dergelijke waardevolle locatie. Daarbij keken we ook naar het breder trekken van de activiteiten dan alleen de landbouw, bijvoorbeeld door ook het waterbeheer erbij te betrekken, daar is later het Veenweiden Innovatiecentrum uit voortgekomen. Op dit moment verkennen we met diverse partners de mogelijkheden om o.a. de bodemdaling in veenweidegebieden in beeld te brengen en het waterbeheer te faciliteren door het gebruik van satellietgegevens. De onderzoeksvraag is overigens mede vorm gegeven door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het VIC heeft een ‘letter of intent’ geschreven om deze opdracht mogelijk te maken.’

Rol van het VIC
‘Het VIC zie ik als ‘huiskamer’ van het veenweidegebied, waar alle belanghebbenden in het veenweidengebied elkaar kunnen ontmoeten en hun ideeën, vragen en expertise kunnen delen. Innoveren doe je door kennis en ideeën van mensen samen te brengen en gezamenlijk tot nieuwe ideeën/oplossingen te komen. Het VIC heeft daarnaast een belangrijke rol als initiator/stimulator in het uitdragen van oplossingen voor de knelpunten in de veenweiden. Ik zie het VIC als spil in de ideeënvorming over gebruik, inrichting en het beheer van het veenweidengebied de komende jaren.’

Icoon Sturen met water
‘Het mooie aan de aanpak van Sturen met water is dat op het boerenbedrijf bewustwording ontstaat van het effect dat waterbeheer op de bedrijfsvoering heeft, zodat ondernemers gaan nadenken over kansen en mogelijkheden van waterbeheer. Maar je kunt Sturen met water niet als los onderdeel zien, want je kan het waterbeheer alleen aanpassen als je dit slim binnen de landbouwkundige bedrijfsvoering inpast. Sturen met water maakt duidelijk dat het waterbeheer in het veenweidegebied uniek is en kansen biedt, dat moet je uitstralen!’

Nieuw thema
‘Als nieuw thema wil ik stimuleren om de integrale aanpak van de Veenwijzer op te schalen van maatregelen op bedrijfsniveau naar gecombineerde maatregelen op gebiedsniveau zodat een duurzaam economisch gebruik van het veenweidengebied in al zijn breedte mogelijk blijft. Daarbij is het ook belangrijk om de interacties met de omliggende steden mee te nemen, denk daarbij bijvoorbeeld aan het vermarkten van lokaal geproduceerde landbouwproducten, de gerelateerde infrastructuur en bedrijvigheid maar ook aan de mogelijkheden voor recreatie en natuurherstel/ontwikkeling. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe combineer je al dan niet nieuwe vormen van functies in het gebied, zodat mensen er prettig kunnen blijven wonen, werken en recreëren.’