Innovatieparels

Het VIC werkt, samen met haar partners, aan innovatieparels voor de veenweiden. Innovatieparels gaan in op vraagstukken gericht op de veenweiden, dit kan gaan om een vraag van veehouders/het bedrijfsleven, of juist gericht zijn op nieuwe economische peilers, welke een extra inkomstenbron vormen voor veehouders in het veenweidegebied, zoals visteelt in veensloten als nieuwe inkomstenbron. Bij het tot stand komen en ontwikkelen van innovatieparels werkt het VIC nauw samen met diverse partijen om gezamenlijk tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Het kan gaan om (gesubsidieerde) praktijknetwerken, zoals het netwerk ‘Slaap Zacht’ waarin een groep ondernemers samen aan de slag gaat met de teeltmogelijkheden van alternatief strooisel in de vorm van Miscanthus, maar ook bijvoorbeeld om verkennend onderzoek naar nieuwe mesttoedieningsmethoden. Innovatieparels zijn perspectiefvolle trajecten die mogelijk uit kunnen groeien tot een icoon van het VIC.

De huidige innovatieparels zijn: