Categorie Archief: Zonder categorie

Een goed begin ..

De kosten en de kans van slagen van de aanleg van een lisdoddeperceel op een melkveebedrijf zijn van essentieel belang voor de ondernemer. De aanplantmethode speelt daar een belangrijke rol in. Uit het eerste experiment met zaai- en plantmethodes van grote lisdodde blijkt dat de lisdoddeplanten zich het snelst ontwikkelen...
Lees meer

Aanjaagmiddelen voor innovatie in de veenweiden!

De drie provincies en zes waterschappen die actief zijn in de veenweiden hebben de afgelopen jaren het werk van het Veenweiden Innovatiecentrum erg gewaardeerd. Daarom is ook voor 2015 een bijdrage ter beschikking gesteld specifiek gericht op het aanjagen van innovaties, studentenbegeleiding en uitvoering van verkenningen in de veenweiden. Het...
Lees meer

Bob Duindam: nieuw bestuurslid VIC

Bob Duindam, wethouder in de gemeente Woerden, is op 30 maart 2015 toegetreden tot het bestuur van het Veenweiden Innovatiecentrum, daarmee volgt hij Peter van Steensel als penningmeester op. Bob Duindam heeft als wethouder onder andere economische zaken in zijn portefeuille en is al 5 jaar actief betrokken bij het...
Lees meer

Maak kennis met de programmaraad VIC

Jan Kempers is manager duurzame ontwikkeling bij Heineken Nederland Supply en lid van de programmaraad van het VIC. Achtergrond “Ik ben biotechnoloog, ik heb chemische technologie gestudeerd aan de TU in Delft. Daarna ben ik direct bij Heineken gaan werken. Toentertijd als gistfysioloog, ook heb ik me bij Heineken beziggehouden...
Lees meer

Mesttoediening op de schop

Op 2 april organiseerde het Ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijeenkomst over alternatieve methoden voor mesttoediening in de veenweiden. Dit in het kader van de zoektocht naar emissiearme uitrijsystemen en een werkbare handhaving van deze nieuwe systemen. Het VIC mocht als gastlocatie optreden en enkele alternatieve oplossingen voor emissiearm...
Lees meer

VeenWijzer geeft richting

De VeenWijzer is een tool waarmee voor melkveebedrijven in het veenweidegebied de gevolgen van een verandering in de bedrijfsopzet worden berekend. De VeenWijzer geeft inzicht in het economisch bedrijfsresultaat en de maatschappelijke en milieuresultaten zoals het mineralenoverschot, de ammoniakuitstoot en de CO2-voetafdruk. De Veenwijzer is ontwikkeld door WUR Livestock Research...
Lees meer

Commissaris Koning Utrecht bezoekt VIC

De commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, dhr. Van Beek, heeft woensdag 29 oktober een bezoek gebracht aan het Veenweiden Innovatiecentrum. Dit was onderdeel van een werkbezoek aan de gemeente Woerden. Tijdens het bezoek aan het VIC was er aandacht voor specifieke veenweiden gebonden thema’s als bodemdaling, draagkracht...
Lees meer

Proeftuin Veenweiden

De stikstofdepositie op natuurlijke habitats in Natura 2000 gebieden in de veenweiden baart zorgen. Naast de landbouw is verkeer en vervoer, en de industrie verantwoordelijk voor het teveel aan stikstof. “Om je heen zie je allerlei andere sectoren ruimte claimen, daarom is het noodzaak dat de landbouw als sector niet...
Lees meer

Meer gras-meer melk 12e innovatiedag

Tijdens de 12 innovatiedag stond het thema ‘Meer gras- meer melk’ centraal. Er waren ruim 100 deelnemers, een gemengd gezelschap van veehouders, bedrijfslevenpartners en studenten. Samen met ETC, Boerenverstand, Livestock Reserach en PPP-Agro Advies organiseerde het VIC deze dag, die in het teken stond van het ontwikkelen van melkveebedrijven in het quotumloze...
Lees meer

KTC Zegveld

De voormalige ‘proefboerderij’ in Zegveld, waar het VIC gevestigd is, staat al enige tijd te koop. Het bestuur van het VIC heeft uitgesproken er grote waarde aan te hechten dat de huidige proeflocatie en broedplaats een nieuwe impuls krijgt en daarmee als centraal ontmoetingspunt en broedplaats voor innovatie in de...
Lees meer

Programmaraad VIC

Op 8 mei 2013 is de programmaraad, als adviseur  van het bestuur van het VIC, officieel van start gegaan. In de programmaraad zijn de stakeholders vertegenwoordigd in een mix van wetenschap, praktijk en beleid. Het bestuur heeft behoefte aan advies en klankbord op het inhoudelijke vlak, in de vorm van...
Lees meer

Advies aanpak nutrienten KRW

Het eindadvies Nutriënten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is in maart 2013 vastgesteld door de waterbestuurders van het deelstroomgebied Rijn-West. ‘De bijdrage van het VIC heeft gezorgd voor een goede aansluiting bij de praktijk’, aldus Rienk Schaafsma (Waaloord), ingehuurd als projectleider door de Provincie Utrecht. De westelijke veenweiden vormen een...
Lees meer

Het VIC Zegveld draait door – 30 mei 2013

Op 30 mei willen we u laten zien welke iconen en innovatieparels door ‘de kracht van samenwerken’, binnen een jaar na de start van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld, zijn ontstaan en wat er voor de komende tijd op stapel staat. Bekijk hier de uitnodiging. U kunt zich hier aanmelden!...
Lees meer

Iconen VIC- ‘Sturen met water’ uitgelicht

Alle activiteiten van het VIC hebben betrekking op de westelijke veenweiden in relatie tot waterbeheer, landbouw, bodemdaling, broeikasgasemissies of ecologische kwaliteit van water. Het afgelopen jaar is het VIC een viertal trajecten gestart die nieuwe oplossingen bieden voor een aantal uitdagingen in het veenweidegebied; de zogeheten iconen. Het bestuur van het...
Lees meer

Het VIC Zegveld draait door- 30 mei 2013

Een jaar na de start van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), willen we u op donderdag 30 mei 2013 laten zien hoe het VIC draait met bijzondere icoonprojecten en innovatieparels. Bekijk de vooraankondiging  U kunt zich hier alvast aanmelden!...
Lees meer

Inspirerende bijeenkomst markeert de start van het VIC

Woensdag 9 mei vond de officiële start van het VIC plaats in de tot theaterzaal omgetoverde schuur op het VIC terrein in Zegveld. Meer dan 140 genodigden waren gekomen om de startbijeenkomst bij te wonen en onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken. De start van...
Lees meer

Website VIC online

Alle speerpunten en achtergronden van het innovatiecentrum zijn nu op deze website te vinden. Met uitleg, maar ook met algemeen nieuws en nuttige rapporten. De website nodigt uit tot interactie door het invullen van reacties op artikelen, speerpunten, etc. Heeft u vragen of opmerkingen over de website, neem dan gerust contact...
Lees meer

Onderzoeksagenda opgesteld

In afgelopen weken hebben gesprekken plaatsgevonden met de in de Stuurgroep Kennis- en Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden participerende organisaties over een eerste concept van deze Onderzoekagenda. Die gesprekken waren met name gericht op de analyse van de kennisbehoefte. Dus om te bespreken of we de juiste vragen genoemd hebben en om door...
Lees meer

Partijen bundelen geld en kennis

De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, de waterschappen, LTO Noord en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zijn van plan hun kennisbehoeftes en hun investeringsbudgetten voor kennis en innovatie voor de westelijke veenweiden te bundelen in een gezamenlijk kennis- en innovatieprogramma. Door deze samenwerking in de regio’s Groene...
Lees meer