Categorie Archief: VIC

Een kleurrijk Duits gezelschap is in Zegveld op zoek naar feiten over duurzaam boeren op veen

Het parkeerterrein bij het Veenweiden Innovatiecentrum, het VIC in Zegveld staat vol met auto’s met Duitse kentekenplaten. De groep is hier op uitnodiging van Arno Krause, algemeen directeur van het Grünlandzentrum (Center for Grassland) en de duurzame zuivelketen Pro-weiland. Na een bezoek aan Friesland Campina en de Wageningen Universiteit willen...
Lees meer

Onafhankelijk en eigenwijs

Wil je scherp blijven en bouwstenen verzamelen voor nieuwe initiatieven en plannen, dan is (zelf)reflectie noodzakelijk. Wat heeft 7 jaar VIC opgeleverd en wat kan beter of anders? Om daar zicht op te krijgen hebben we Freya Macke, als zelfstandige aangesloten bij ORG-ID, gevraagd om bij een aantal van onze...
Lees meer

Vitalisering van het Platteland

Zo’n 80 hoogheemraden, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en anderen waren onlangs te gast. Zij bogen zich over een aantal gebiedsdilemma’s uit de praktijk in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland. Een programma waarin alle overheden in een gebied de krachten bundelen en vraagstukken gebiedsgericht en gezamenlijk aanpakken. “Om...
Lees meer

Van de Bestuurstafel

Bestuurslid Hans van der Vlist: “Het VIC is ruim zeven jaar geleden opgericht om een bijdrage te leveren aan een duurzame landbouw in het veenweidengebied. De ideeën die het VIC de eerste jaren van haar bestaan gezaaid heeft zijn inmiddels gekiemd, ontwikkeld en worden in regionale pilots getest voor ze...
Lees meer

Nieuw bij het bestuur

Dhr. S. (Simon) Ruiter is sinds juli dit jaar bestuurslid bij het VIC. Hij heeft al tientallen jaren te maken met de dynamiek in de veenweiden, door zijn eigen bedrijf midden in het gebied, maar ook vanuit verschillende bestuursfuncties. In dit interview maakt u kennis met hem en geeft hij...
Lees meer

Van het bestuur

Bestuurslid dhr. Wantenaar sluit zijn bestuursperiode bij het VIC af. In deze filmreportage blikt hij terug op deze periode en benoemt hij een aantal belangrijke ontwikkelingen. “In de wereldwijde klimaatdiscussie is de specifieke positie van veengronden in relatie tot uitstoot van CO2 een belangrijk thema, dat ook in de toekomst...
Lees meer

Van regionaal naar nationaal

“Vijf jaar geleden begon het Veenweiden Innovatiecentrum met het agenderen van vraagstukken rondom bodemdaling in het veenweidengebied op regionaal niveau. Deze vraagstukken zijn intussen het regionale niveau ontgroeid en moeten op nationaal niveau geagendeerd worden”, aldus Bob Duindam, penningmeester bestuur VIC. In dit kader ontvangt het VIC de Vaste commissie...
Lees meer

Stijgende bodems

Veenmos heeft de potentie de veenbodem te laten stijgen. Maar zijn er nog meer opties? Een oud principe in een nieuw jasje: klei of kleibagger uit de uiterwaarden, rivieren of afgegraven natuurgebieden aanbrengen op veen. Klei in combinatie met veen vormt namelijk een klei-humus complex waarbij de afbraak van veen...
Lees meer

Wist u dat…

Wist u dat… In Noord-Holland een gebied ingericht wordt met lisdodde en drukdrainage. Ook in vijf andere provincies wordt drukdrainage uitgerold, op meerdere locaties.       Wist u dat… Nederlandse Jersey-ijs is verkozen tot beste ijs van Europa …en juist Jerseys voor de ontwikkeling van de landbouw invulling kunnen...
Lees meer

Van het bestuur

Bestuurslid Hans van der Vlist: “Het programma van het VIC: ‘Veerkracht in de Veenweiden’ vindt draagvlak en wordt opgepakt in gebiedsprocessen. Een belangrijk nieuw onderdeel van het programma is een adaptieve agrarische bedrijfsvoering met nieuwe verdienmodellen in de veenweiden. Een bedrijfsvoering waarbij nog een aantal vraagstukken openstaan en vooral ook...
Lees meer

Samenwerken aan toekomstbestendig waterbeheer

Op dinsdag 4 juli is een team van Hogeschool Van Hall Larenstein op bezoek geweest bij het VIC, om van elkaar te leren, raakvlakken op te zoeken en op zoek te gaan naar versterking door samenwerking. De intentie om samen op te trekken en elkaar te versterken op het gebied...
Lees meer

VIC draait door

“Mooi dat het VIC de komende drie jaar weer verder kan”, aldus bestuursvoorzitter J. Heijkoop. “De oprichters en financiers van het VIC, de drie provincies en zes waterschappen hebben aangegeven een vervolg te geven aan het VIC. Daaruit spreekt een stuk erkenning wat betreft de toegevoegde waarde van het VIC...
Lees meer

Maak kennis met de programmaraad VIC

Arie Verhorst is voorzitter LTO Noord in Zuid-Holland, melkveehouder/akkerbouwer in Westmaas, bestuurslid van de Fauna Beheer Eenheid (FBE) en daarnaast ook voorzitter van de programmaraad van het VIC.     Achtergrond “Ik ben melkveehouder/akkerbouwer in Westmaas (Hoeksche Waard), voorzitter van LTO Noord in Zuid-Holland, bestuurslid van de Fauna Beheer Eenheid...
Lees meer

VIC: Terugkijken en doorkijken

De betrokken Provincies en Waterschappen hebben voor 2016 eveneens het vertrouwen in VIC uitgesproken. Bovendien gaven ze het VIC opdracht  om de iconen verder uit te bouwen. Het VIC is dankbaar voor het gestelde vertrouwen en gaat in 2016 door met Fris kijken en Dwars denken! In deze film kijken we...
Lees meer

Bestuurslid Andre van der Zande blikt vooruit

Bestuurslid André van der Zande over het programma van het VIC: “De iconen zijn goed op stoom, de komende periode gaan we deze verder uitbouwen. Van enkele iconen gaan we afscheid nemen, we merken dat andere deze onderwerpen overpakken en uit gaan voeren. Ook het komende jaar wil het Veenweiden...
Lees meer

Even voorstellen: 2 nieuwe experts

  Het VIC vormt een dynamische netwerkomgeving, waarin ons netwerk van experts invulling en inhoud geeft aan de VIC iconen. Twee experts met elk hun eigen specifieke inbreng  komen ons VIC- team versterken: Hans Slootweg en Olga Koeckhoven. Wij stellen ze graag aan u voor.   Hans Slootweg gaat een...
Lees meer

Innovatiedag Blik op de wei

Op de Innovatiedag ‘Blik op de wei’, geeft het VIC een laatste ‘boost’ aan het icoon Veenweiden Beweiden. Ook het nieuwe icoon Veenweiden Veerkracht staat deze dag centraal, met onderwerpen als een gezond weiderantsoen, de kracht van kruiden en de waarde van wortels. Het VIC organiseert deze Innovatiedag samen met...
Lees meer

Proeftuin Veenweiden zoekt deelnemers!

Proeftuin Veenweiden zoekt toekomstgerichte melkveehouders die van een uitdaging houden. Met meer dan 100 boeren wil dit programma laten zien dat er ruimte is voor bedrijfsontwikkeling van de melkveehouderij. Door in teamverband te werken aan maatregelen die inzetten op maximale benutting van eigen eiwit en ammoniakreductie in de Veenweiden.  De...
Lees meer

Fris kijken en dwars denken: VIC 2.0

De eerste periode van het Veenweiden Innovatiecentrum zit er op. 2015 is een jaar van heroriëntatie en veel overleg met diverse stakeholders en financiers in de Veenweiden. Dit heeft geleid tot een herpositionering van het Veenweiden Innovatiecentrum als zelfstandige organisatie en de ontwikkeling van het ‘Veenweiden innovatie verkenningsproject’ met bekende...
Lees meer

Strategische tafel ‘Verdienen aan sloten’

‘Kunnen we (economische) waarden toevoegen aan veenweidensloten en slootkanten naast de huidige functies als natuur en waterhuishouding?’, mensen met de meest uiteenlopende belangen: waterschap, dierwelzijn, horeca, veehouderij, hengelsportvisserij, beroepsvisserij, provincie en natuur discussieerden met elkaar over deze vraag tijdens een strategische tafel. Jaarlijkse strategische tafels vormen voor het VIC en...
Lees meer