Categorie Archief: Veen Voer en Verder

Welke vragen leven er nog rond lisdodde?

“De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat het mogelijk is om met lisdodde een opbrengst van 20 ton droge stof per hectare te behalen, mits het management goed is. Daarmee is de vraag die begin dit seizoen gesteld werd: ‘Is een opbrengst van 18-22 ton droge stof in het derde jaar...
Lees meer

Opbrengstmetingen lisdodde tonen effect management

Een opbrengst van 20 ton droge stof aan lisdodde per hectare is haalbaar, maar hangt sterk af van het management. Bemesting speelt hierin een belangrijke rol, maar recenter aangeplante proefvelden (demovelden met natte teelten in de Krimpenerwaard en een proefveld met diverse inzaai- en plantmethoden van lisdodde) hebben laten zien...
Lees meer

Lisdodde als ruwvoer

In september is de tweede snede van het lisdodde proefveld van KTC Zegveld geoogst en ingekuild. Het verse product is met een maishakselaar gehakseld en na toevoeging van melasse in een rijkuil gereden. Vanaf november wordt de kuil gevoerd aan melkkoeien van KTC Zegveld en wordt gekeken naar o.a. effecten...
Lees meer

Wilg en miscanthus als natte teelt?

Eind augustus werden de wilgen en miscanthus geoogst van de proefveldjes met laag waterpeil (30 cm onder maaiveld) en hoog waterpeil (20 cm boven maaiveld). De vorige oogst was een jaar geleden. Zowel de wilgen als de miscanthus blijven onder natte omstandigheden achter in de opbrengst in vergelijking met ‘drogere’...
Lees meer

De eerste wilde rijst is geoogst!

Geen rijst uit China maar rijst uit onze eigen Hollandse veenweiden. Het lijkt een stap dichterbij! Afgelopen voorjaar is in Zegveld wilde rijst gezaaid. De gezaaide wilde rijst is dit jaar snel gekiemd, flink gegroeid, heeft volop gebloeid én de eerste wilde rijst korrels geproduceerd. Welke kansen biedt deze teelt...
Lees meer

Praktijkmiddag Lisdoddeteelt 7 juni

Lisdodden staan in de belangstelling, er komen steeds meer lisdoddepercelen bij. Maar de teelt, oogst en verwerking van lisdodde levert nog een aantal praktische vragen op. Vragen als: waaraan moet een perceel voldoen, wanneer te oogsten en wat voor opbrengst is te verwachten? Maar ook: wat betekent de teelt van...
Lees meer

Wisselende opkomst lisdodden

Het valt dit voorjaar op dat het grote veld met lisdodden van KTC Zegveld meer open plekken heeft dan vorig jaar en de plantdichtheid lager is. De belangrijkste verklaring hiervoor is het feit dat er in 10 maanden tijd (tussen november 2016 en september 2017) drie keer groene biomassa is...
Lees meer

Marktontwikkeling natte teelten

Ketenontwikkeling voor natte teelten vraagt een tijdsinvestering van meerdere jaren. Voor de afzet van natte teelten ontstaat nu een spanningsveld tussen vraag en aanbod. Voor de doorontwikkeling van lisdodde heeft de bouwindustrie volume nodig om het productieproces op te starten. Die volumestromen zijn er nog niet. Daarom wordt nu eerst...
Lees meer

Lisdodde neemt meer fosfor op dan na vernatting vrijkomt

Vernatten van veenbodems leidt normaal gesproken tot het vrijkomen van fosfor uit de bodem, tot wel 30 kilogram fosfor per hectare. Hierdoor wordt het oppervlaktewater verrijkt, met algengroei en fosfor uitspoeling tot gevolg. Uit veldmetingen en experimenten blijkt dat lisdodde in staat is om 20-80 kilogram fosfor per hectare op...
Lees meer

Lisdoddekuil in rantsoen droge koeien

In februari 2018 is een lisdodde voerproef uitgevoerd bij droge koeien. De eerste resultaten laten zien dat de koeien de lisdodde opnemen, bij een percentage van 25% lisdodde ten opzichte van het totale rantsoen. Voor deze voerproef is ingekuilde lisdodde gebruikt van de oogst in september 2017. De voerproef richtte...
Lees meer

Chips van ‘Duck potato’ als natte teelt op veengrond

  Met een oogst van ongeveer 500 kilogram knolletjes per hectare weten we nu dat de ‘Duck potato’, ook wel Pijlkruid, kan groeien op het Nederlandse veen. Van de knolletjes kan onder andere chips worden gebakken, maar ze kunnen ook net als aardappelen worden gekookt of geroosterd.    ‘Duck potato’,...
Lees meer

Veen, Voer en Verder

 “Komend seizoen ligt de focus van het onderzoeksproject ‘Veen, Voer en Verder’ op lisdodde, met name op de opbrengstpotentie in kwantiteit en kwaliteit en de benutting van lisdoddekuil door koeien. De opbrengst van lisdodde, en de waarde daarvan, staat namelijk aan de basis van het verdienmodel. In Duitsland zijn opbrengsten...
Lees meer

Biodiversiteit: uitdagingen en kansen

In ‘paludicultuur’ staan natuurdoelen centraal en in ‘natte teelten’ ligt de focus meer op agrarische productie. In Veen, Voer en Verder ligt de focus op agrarische productie, namelijk toepassing op veengrond ten behoeve van de melkveehouderij, maar nemen we ook natuuraspecten mee. Bijvoorbeeld het stuifmeel van lisdodde trekt insecten aan...
Lees meer

Ecosysteemdiensten natte teelten

Lisdodde en riet kunnen efficiënt voedingsstoffen, zoals nitraat, ammonium en fosfaat, uit het oppervlaktewater halen en benutten. Met het inlaten van nutriëntrijk water wordt de biomassa opbrengst verhoogd én wordt het oppervlaktewater schoongemaakt. Natte teelten leveren daarmee een bijdrage in de vorm van ecosysteemdiensten. Denk hier bijvoorbeeld aan de invloed...
Lees meer

Nieuwe teelten, nieuwe kansen

Welke nieuwe gewassen zijn teelbaar en inpasbaar op melkveebedrijven in het veenweidengebied? En welk economisch perspectief bieden deze gewassen? In het onderzoeksproject ‘Veen, Voer en Verder’ worden natte teelten onderzocht, die een toepassing kennen binnen het melkveebedrijf, zoals inzet als veevoer. Het onderzoek richt zich dan ook specifiek op oogst-...
Lees meer

Een goed begin ..

De kosten en de kans van slagen van de aanleg van een lisdoddeperceel op een melkveebedrijf zijn van essentieel belang voor de ondernemer. De aanplantmethode speelt daar een belangrijke rol in. Uit het eerste experiment met zaai- en plantmethodes van grote lisdodde blijkt dat de lisdoddeplanten zich het snelst ontwikkelen...
Lees meer

De eerste oogst

Wat is de invloed van het maaitijdstip op de opbrengst en voederwaarde van de lisdodde? Een belangrijke vraag, dit is immers van belang bij inzet van lisdodde als veevoer binnen het melkveebedrijf. Daarom werd het proefveld in Zegveld (0,4 hectare) dit jaar op meerdere tijdstippen geoogst. De opbrengst varieerde van...
Lees meer

Toegevoegde waarde als veevoer

Met een ruw eiwitgehalte van circa 11-13 %, vormt ingekuilde lisdodde een mogelijke aanvulling op een rantsoen voor jongvee, droge koeien of eventueel melkkoeien. Vooral wanneer het gecombineerd wordt met eiwitrijker (najaars)gras. Het ruw eiwitgehalte van circa 11-13 % wordt behaald bij eindevoorjaarsmaaien. Ook bleken de fosforgehalten 25 % lager...
Lees meer

Biomassa als strooisel

Wat is de waarde van lisdodde, riet, miscanthus en wilg als strooisel? Om dit te onderzoeken zijn deze gewassen in januari geoogst, gedroogd en is de waterabsorptie bepaalt. Van de vier onderzochte gewassen heeft lisdodde de hoogste waterabsorptie. De mate waarin materiaal water absorbeert, is een maat voor de geschiktheid...
Lees meer