Categorie Archief: Systeeminnovaties

Maak kennis met de programmaraad VIC

Frank van der Bolt is senior onderzoeker bij Alterra Wageningen UR op het gebied van hydrologie en waterbeheer en lid van de Programmaraad van het VIC. Achtergrond ‘Ik heb Cultuurtechniek bij Wageningen UR gestudeerd en ben eigenlijk nooit uit Wageningen weggegaan. Bij Alterra Wageningen UR ben ik meteen na mijn...
Lees meer

VeenWijzer geeft richting

De VeenWijzer is een tool waarmee voor melkveebedrijven in het veenweidegebied de gevolgen van een verandering in de bedrijfsopzet worden berekend. De VeenWijzer geeft inzicht in het economisch bedrijfsresultaat en de maatschappelijke en milieuresultaten zoals het mineralenoverschot, de ammoniakuitstoot en de CO2-voetafdruk. De Veenwijzer is ontwikkeld door WUR Livestock Research...
Lees meer

Maak kennis met de programmaraad

Jos Verhoeven is emeritus hoogleraar bij de groep Ecologie en Biodiversiteit van de Universiteit Utrecht en lid van de programmaraad van het VIC. Opleiding Afgestudeerd als bioloog aan Radboud Universiteit Nijmegen (1974); promotie aan dezelfde universiteit (1980) op een proefschrift over de ecologie van brakke wateren in West-Europa. Huidige functies...
Lees meer

Veenweiden Innovatieprogramma

Als uitwerking van het Stimuleringskader Innovatie Grondgebonden Landbouw heeft de provincie Zuid- Holland besloten een systeeminnovatieprogramma voor de veenweiden te ontwikkelen. Het programma richt zich op vier thema’s. Aquatische landbouw, Veenweiden beweiden, Hoogwaardige verwerking van biomassa en Sturen met water. Het Veenweiden Innovatiecentrum is gevraagd dit innovatieprogramma op te stellen...
Lees meer

Water de sleutel naar succes

Water vormt het bindmiddel tussen de vele verschillende functies die het veenweidengebied heeft. Gericht waterbeheer lijkt onontbeerlijk om de verschillende gevraagde functies te blijven vervullen en zelfs nieuwe functies aan het veenweidengebied toe te voegen. Daarom heeft het VIC het concept ‘Sturen met Water’ bedacht. Dit concept zet in op...
Lees meer

Proeftuin Veenweiden

De stikstofdepositie op natuurlijke habitats in Natura 2000 gebieden in de veenweiden baart zorgen. Naast de landbouw is verkeer en vervoer, en de industrie verantwoordelijk voor het teveel aan stikstof. “Om je heen zie je allerlei andere sectoren ruimte claimen, daarom is het noodzaak dat de landbouw als sector niet...
Lees meer

Vissen in de veensloot

Meer dan 15% van het oppervlak in de veenweiden bestaat uit (openbare) waterlichamen en wordt reeds voor diverse doeleinden gebruikt. De sloot tussen de veenweidenpercelen in het buitengebied vormt een belangrijke biotoop voor diverse, soms zeldzame, dieren en planten. De veensloot biedt echter ook mogelijkheden een (extensieve) vorm van visteelt...
Lees meer

Proefboerderij blijft definitief in Groene Hart

Sinds afgelopen donderdag is de koop van de Proefboerderij in Zegveld door de speciaal daarvoor opgerichte Coöperatie KTC (kennistransfercentrum) proefboerderij Zegveld definitief. Daarmee blijft de proefboerderij dé centrale plek voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in de Veenweiden. De koop is mogelijk gemaakt door de 40 participanten in de Coöperatie*, met aanvullende...
Lees meer

Vooruitblik VIC 2014

Daadwerkelijk in de praktijk aan de slag gaan om haar aanjaagrol te vervullen, met deze overtuiging gaat het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in 2014 door met haar iconen. Het bestuur van het VIC heeft op basis van het advies van de programmaraad de koers voor het VIC aangegeven voor 2014, de iconen vormen...
Lees meer

Aquatische landbouw

Negen ondernemers uit het veenweidegebied hebben aangegeven aan de slag te willen met visteelt op hun bedrijf. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door het VIC op maandag 20 januari zijn de eerste contouren uitgezet voor een verkenning naar de mogelijkheden voor visteelt op de melkveebedrijven van deze deelnemers. De komende tijd wordt...
Lees meer

Participeren in KTC Zegveld

Coöperatie KTC proefboerderij Zegveld; van en voor de (veenweiden) ondernemers! Geachte relatie, Een eigen proefboerderij op veengrond van en voor de (veenweiden) ondernemers. Al sinds 2012 zijn we met een groep veehouders, bedrijven en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) bezig om dit voor elkaar te krijgen. We zijn sindsdien een heel...
Lees meer

Proefboerderij blijft in het Groene Hart

Op maandag 13 januari 2014 heeft de nieuwe opgerichte Coöperatie KTC (kennistransfercentrum) proefboerderij Zegveld een handtekening gezet onder het voorlopige koopcontract voor de proefboerderij en de daarbij behorende gronden. Een belangrijke stap in het behoud van een centrale plek voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in de Veenweiden. De aankoop door de Coöperatie...
Lees meer

Het VIC draait door

Donderdag 30 mei vond de presentatie van de iconen en innovatieparels van het VIC plaats in het programma ‘Het VIC Zegveld draait door’. Een breed gezelschap van genodigden uit overheid, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven werd meegenomen in het programma waarin de vier iconen van het VIC: Veenwijzer, Veenweiden beweiden, Sturen...
Lees meer

Weiden in de veenweiden

Rond de 90% van de melkkoeien grazen nog altijd in de veenweiden. Daarmee is het gebied van oudsher al een echt weidegebied. Nu weidegang ook door marktpartijen als Friesland Campina en CONO ook commercieel op de kaart worden gezet neemt het belang van het blijven weiden nog meer toe. De...
Lees meer

Onderwijs in een nieuw jasje

Ontwikkeling van echt veenweide talent is een belangrijk middel om de verschillende speerpunten kracht bij te zetten. Daarom praten we nu in eerste instantie met het agrarisch MBO en HBO onderwijs om te komen tot een onderwijsprogramma waar de het omgaan met “veen” een vast onderdeel van het lesprogramma wordt....
Lees meer

VIC op 9 mei 2012 officieel van start

Op 9 mei aanstaande gaat het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) officieel van start. Het VIC is gevestigd op het melkveeproefbedrijf Zegveld. Tijdens de opening zullen vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zoals de provincies en waterschappen aanwezig zijn. Melkveeproefbedrijf Zegveld is het proefbedrijf voor veenweide en het westen van Nederland. Uitnodiging bekijken Aanmelden...
Lees meer

Website VIC online

Alle speerpunten en achtergronden van het innovatiecentrum zijn nu op deze website te vinden. Met uitleg, maar ook met algemeen nieuws en nuttige rapporten. De website nodigt uit tot interactie door het invullen van reacties op artikelen, speerpunten, etc. Heeft u vragen of opmerkingen over de website, neem dan gerust contact...
Lees meer

Partijen bundelen geld en kennis

De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, de waterschappen, LTO Noord en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zijn van plan hun kennisbehoeftes en hun investeringsbudgetten voor kennis en innovatie voor de westelijke veenweiden te bundelen in een gezamenlijk kennis- en innovatieprogramma. Door deze samenwerking in de regio’s Groene...
Lees meer