Categorie Archief: Systeeminnovaties

Eerste teeltresultaten Veenbes

In opdracht van de provincie Utrecht en Zuid-Holland heeft het VIC een eerste proefveld met Grote Veenbes (cranberries) aangelegd om te experimenteren met de teelt op veengrond. Grote Veenbes vormt een perspectiefvol gewas voor de veenweiden: het draagt bij aan het beperken van de bodemdaling en heeft economische potentie. Na...
Lees meer

Gedeputeerde Han Weber over het Systeeminnovatieprogramma

Toekomstperspectief veenweiden, samenwerken aan oplossingen, en dan implementeren. Ik zie een ambitieuze beweging die het VIC met alle partners aan het maken is met de uitvoering van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden. Het programma is veelbelovend en uitdagend. Nu komt het erop aan in de uitvoering de ambities waar...
Lees meer

Sturen met Water

Sturen met Water is een systeeminnovatie rondom waterbeheer, waarbij de grondwaterstand door agrariërs actief per perceel (of groep percelen) geregeld kan worden. Op die manier ontstaan er mogelijkheden om het waterbeheer op polderniveau anders te organiseren. Om het ontwerp van Sturen met Water naar de praktijk te vertalen zijn er...
Lees meer

Veenweiden Beweiden

Veenweiden Beweiden is het thema dat zich richt op de ontwikkeling van ‘reguliere’ melkveebedrijven naar bedrijven die optimaal aangepast zijn aan de productieomstandigheden in de veenweiden. Met het thema wordt gestreefd naar een echt veenweidenbedrijf met koeien in de wei dat aangepast is aan hogere grondwaterstanden, beter gebruik maakt van...
Lees meer

Aquatische Landbouw

Aquatische Landbouw is een thema waarbinnen de diverse mogelijkheden van water als productiemiddel in de veenweiden worden verkend. Dit biedt perspectief voor die locaties waar, op korte of lange termijn als gevolg van de waterhuishoudkundige situatie, melkveehouderij minder rendabel wordt. Dit biedt mogelijkheden voor o.a. verbreding van de landbouw met...
Lees meer

Hoogwaardige Biomassa

Daar waar bij aquatische landbouw het accent ligt op de perspectiefvolle nieuwe productiemogelijkheden in het aquatische milieu, ligt bij het thema Hoogwaardige teelt en verwerking van biomassa meer het accent op verwaarding van reststromen en nieuwe teelten op land en water met een hoogwaardig perspectief. Ideeën als het gaat om...
Lees meer

Programma Systeeminnovatie in de Veenweiden

De Provincie Zuid-Holland heeft in 2014 het VIC de opdracht gegeven het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden te schrijven. Met dit programma willen de provincie en het VIC nieuwe grensoverschrijdende ontwikkelingen in de veenweiden in gang zetten. Een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven, aangepast aan de eisen van de tijd (minder...
Lees meer

Excursie Toekomstbestendig Watermanagement in het veenweidengebied

Op 10 juli 2015 heeft een groep innovatieve melkveehouders uit het Friese, Noord-Hollandse, Zuid-Hollandse en Utrechtse veenweidengebied deelgenomen aan de excursie “toekomstbestendig watermanagement” van het VIC Zegveld. Een belangrijke inzet van de excursie was het toetsen van vragen en dilemma’s uit de STOWA-studie “Sturen met Water: optie voor veenweiden?” aan...
Lees meer

Belangstelling Sturen met Water steeds breder

Steeds meer partijen tonen belangstelling voor het icoon Sturen met Water. Ook STOWA is geïnteresseerd in deze systeeminnovatie van het VIC en heeft een studie uitgevoerd naar het draagvlak voor Sturen met Water. Onlangs is het rapport hierover verschenen: “Sturen met Water: optie in veenweiden?”. STOWA (de Stichting Toegepast Onderzoek...
Lees meer

Eerste cranberries geplant in de veenweiden!

Vrijdag 5 juni heeft gedeputeerde Weber de eerste cranberries geplant op de locatie van het Kennis Transfercentrum (KTC) in Zegveld. Met de aanplant van de cranberries start een bijzonder experiment als onderdeel van het innovatieprogramma van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Met de cranberry (ook wel veenbes genoemd) komt er een...
Lees meer

Aanjaagmiddelen voor innovatie in de veenweiden!

De drie provincies en zes waterschappen die actief zijn in de veenweiden hebben de afgelopen jaren het werk van het Veenweiden Innovatiecentrum erg gewaardeerd. Daarom is ook voor 2015 een bijdrage ter beschikking gesteld specifiek gericht op het aanjagen van innovaties, studentenbegeleiding en uitvoering van verkenningen in de veenweiden. Het...
Lees meer

Agrologistiek en infrastructuur: het veenweidengebied is in beweging!

Infrastructuur beherende organisaties in het veenweidegebied zoals gemeenten kampen met toenemende kosten voor de infrastructuur als gevolg van een dalende bodem. Innovatie op het gebied van infrastructuur is belangrijk, vanwege het veranderende gebruik van wegen, de kosten voor de gemeente en de kansen van nieuwe technieken. Het VIC gaat hier...
Lees meer

Sawa voor cranberries

Op de locatie van het KTC Zegveld ligt een omkaad perceel van 0,2 hectare met slootwater te schitteren in de voorjaarszon, waar weidevogels en eenden op af zijn gekomen. Het is de start van een veld waar cranberries geplant zullen worden. De tijdelijke plas-dras is ingezet om op een natuurlijke...
Lees meer

Naar een toekomstbestendig waterbeheer in het veenweidegebied

In opdracht van STOWA en ondersteund door de Stuurgroep Groene Hart is door adviesbureau ORG-ID een definitiestudie Sturen met Water: “Naar een toekomstbestendig waterbeheer in het veenweidegebied” uitgevoerd. Sturen met Water is een initiatief van het Veenweiden Innovatiecentrum. Via een serie interviews is in kaart gebracht hoe de verschillende partijen...
Lees meer

Weiden in dienst van beweiden

Voor de zuivelketen is het behoud van weidegang belangrijk. De koe kenmerkt het Nederlandse landschap en burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Weidegang levert bovendien een bijdrage aan het natuurlijk gedrag van koeien. Voor bedrijven met een melkrobot of een grote veestapel is toepassing van weidegang in...
Lees meer

Cranberries als vrucht van een zoektocht

Zijn er rendabele vormen van landbouw mogelijk op veengronden met een hoge grondwaterstand? Met deze vraag is het Veenweiden Innovatiecentrum op zoek gegaan naar nieuwe teelten in de vorm van Aquatische Landbouw. Cranberries worden nog nauwelijks geteeld in Nederland, terwijl de marktperspectieven goed zijn. Tot voor kort waren cranberries in...
Lees meer

Start uitvoering systeeminnovatieprogramma veenweiden

Het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld start met de uitvoering van het programma Systeeminnovatie in de veenweiden. De start werd gemarkeerd door de symbolische overhandiging van de subsidie voor het programma door gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland op 27 november. Het programma is begin 2014 opgesteld door het VIC op...
Lees meer

Sturen met Water genomineerd voor Waterinnovatieprijs

Het ontwerp Sturen met water blijft niet onopgemerkt en is door de Unie van Waterschappen zelfs genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2014. Dit is een prijs voor innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: droge voeten, schoon water en voldoende water. U kunt uw stem op...
Lees meer

Programma Systeeminnovatie in de veenweiden

Het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden is begin 2014 opgesteld door het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC) op verzoek van de provincie Zuid-Holland. Met dit programma willen de provincie en het VIC een ontwikkeling in de veenweiden in gang zetten. Een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven, aangepast aan de eisen van de...
Lees meer

De toekomst van het VIC: vooruit op de ingeslagen weg

We gaan door met het VIC. Na twee jaar experimenteren, opbouwen van relaties en netwerken en vooral dóen, is het tijd voor een volgende stap. We werken hard aan een Meerjarenprogramma 2015-2019, waarin we vastleggen hoe die volgende stap eruit ziet. We laten zien wat de belangrijkste lijnen zijn in...
Lees meer