Boeren bij hoog water

Het is niet langer de vraag of we de veenweiden moeten vernatten, maar hoe we de verschillende functies integreren in een bedrijfsmodel onder natte omstandigheden. Dat staat centraal bij het nieuwe ontwerp: ‘Boeren bij hoog water’, waarbij we onderzoeken wat je wél kan, wanneer de bodem natter wordt. En ingaan op vragen als: Hoe kan een melkveebedrijf in de toekomst eruitzien als het waterpeil van 60 naar 30 cm gaat? Wat is de carbon footprint per kilogram melk en per hectare? Welk type koe en welk beweidingssysteem vraagt ‘Boeren bij hoog water’? 

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat vernatting van veenweiden helpt, en zelfs onontkoombaar is, bij het aanpakken van bodemdaling en broeikasgasemissies. Dat kan op vele manier zoals door een verhoging van het slootwaterpeil, infiltratie met onderwaterdrainage of drukdrainage, of zelfs een verandering van de functie in de vorm van natte teelten. Maar het gaat niet alleen om het uitvoeren van deze technische maatregelen. Boeren met hoog water vraagt om een wezenlijk andere bedrijfsvoering, inspelend op nattere omstandigheden, maar ook op andere bijkomende doelen, zoals het sluiten van kringlopen, een adaptieve en duurzame bedrijfsvoering en slim omgaan met het beschikbare water.
Het icoon ‘Boeren bij hoog water’ speelt integraal in op alle facetten van de bedrijfsvoering immers de ene koe is de andere niet en eet waarschijnlijk liever ook iets anders. Uitgangspunt voor nu is een model bedrijfsontwerp met verschillende scenario’s die beoordeeld worden op zowel economie, ecologie als milieu aspecten. Het gekozen ontwerp moet leiden tot een Living Lab met ‘Boeren met hoog water’.

Wilt u meer weten over ‘Boeren bij hoog water’, neem dan contact op met Frank Lenssinck, via frank@veenweiden.nl