Sturen met Water in een nieuwe fase

Het concept Sturen met Water komt in een nieuwe fase. Twee jaar geleden is het VIC begonnen met het uitdenken en uitdragen van dit concept. Actief sturen op de grondwaterstand in de tijd om zo op meerdere doelen resultaat te halen, dat is het idee achter Sturen met Water. Minder emissies naar lucht en water, draagkracht op het moment dat het nodig is, water bufferen en sturen op graskwaliteit zijn voorbeelden van doelen die te halen zijn door te sturen op de grondwaterstand. Maar er zijn ook vragen: niet alle doelen vragen tegelijkertijd om dezelfde grondwaterstand, hoe ga je daar mee om? Hoe organiseer je Sturen met Water in een polder waarin niet iedereen mee wil doen? Wat betekent het eventuele afdammen van stukjes sloot voor de ecologie? En zo zijn er meer vragen. Niettemin merken we bij het VIC dat steeds meer partijen interesse tonen in Sturen met Water en het concept het onderzoeken waard vinden. En dat gaat nu gebeuren.

Met steun van de provincies in de stuurgroep Groene Hart en een aantal waterschappen is gestart met een eerste veldexperiment Sturen op Nutriënten. Acacia Water, Bware en Livestock Research voeren dit project uit, waarbij vooral gekeken wordt naar het effect op de nutriëntenhuishouding van actief sturen op de grondwaterstand. Een ander project dat binnenkort start is “Systeeminnovatie Sturen met Water: draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden”, ook wel ‘Modelpolder’ genoemd. Dit project richt zich vooral op de governance-aspecten van Sturen met Water in een dialoog met alle stakeholders. Het project ‘Modelpolder’ wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gebiedscommissie Utrecht-West en de provincie Zuid-Holland. De Zuid-Hollandse bijdrage is onderdeel van het Programma Systeeminnovatie in de Veenweiden, waarmee Zuid-Holland de innovatie van de landbouw in de veenweiden wil stimuleren.

De markering van de nieuwe fase is de definitiestudie Sturen met Water die op dit moment in opdracht van STOWA en met hulp van de stuurgroep Groene Hart wordt uitgevoerd. Deze definitiestudie moet leiden tot een concept-programmaplan voor het programma Sturen met Water. Over deze definitiestudie volgt in een volgende nieuwsbrief meer informatie. Als VIC verwachten we dat in deze nieuwe fase de ideeën uit de Modelpolder onderdeel gaan worden van een bredere discussie over het watersysteem in de veenweiden, waarin onder andere het voorkomen van wateroverlast, het omgaan met hoogteverschillen en waterschaarste aan de orde komen.

Voor vragen of suggesties neem contact op met Erik Jansen via erik@veenweiden.nl