Programma PAS Nieuwkoopse Plassen in de maak

Het Natura 2000 gebied Nieuwkoopse plassen en De Haeck vormt in Nederland 1 van de grootste uitdagingen wat betreft  de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), de Kaderrichtlijn water en het daarop volgende Natuurbeheerplan. De aanwezigheid van veenmosrietland dat weinig stikstof kan verdragen zet de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de landbouw en andere sectoren mogelijk “op slot”.

De N (stikstof) depositie in het gebied is afkomstig van de landbouw, hoofdzakelijk de vorm van ammoniak en uit de andere economische sectoren verkeer, industrie, recreatie en huishoudens in de vorm van NOX. Behoud en herstel van onder andere het veenmosrietland is afhankelijk van een pakket aan natuurherstel maatregelen inclusief beheermaatregelen en het beperken van de N-depositie. Daarom zijn er 3 werkgroepen gevormd om een totaal ‘haalbaar en betaalbaar’ maatregelenpakket samen te stellen.

Samen met PPP-Agro Advies werkt het VIC aan het opstellen van passende maatregelen voor de landbouw en het mede opstellen van een doordacht plan van aanpak.

Meer info
Erik@veenweiden.nl
e.mook@pzh.nl