Boeren op Hoog water kan bijdragen aan oplossingen voor klimaatopgave veenweidegebieden

“De provincie Zuid-Holland wil blijven investeren in projecten als Boeren op Hoog Water om boeren in veenweidegebieden te helpen bij de omslag naar meer duurzaam ondernemen en het toekomstbestendig maken van hun bedrijf.” Dat zei gedeputeerde Meindert Stolk (CDA) van landbouw bij de Hoogwaterboerderij in Zegveld. Programmaleider Frank Lenssinck van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) overhandigde de gedeputeerde daar de eerste tussenrapportage van het onderzoek naar Boeren bij Hoog Water over de jaren 2020 en 2021.

Een hogere grondwaterstand is een belangrijke maatregel om bodemdaling en broeikasgassen uit veen te verminderen, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2030 moeten de veenweiden 1 megaton CO2 reductie realiseren. Dit vraagt van boeren een andere bedrijfsvoering. Het programma Boeren bij Hoog Water onderzoekt in de praktijk of een melkveebedrijf bij een hoge grondwaterstand duurzaam én economisch rendabel kan worden gerund. Het onderzoek is onderdeel van de ‘Regio Deal bodemdaling Groene Hart’. Overheden, kennisinstellingen, de agrarische sector, bewoners en het bedrijfsleven werken hierbij gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling door innovatieve pilots en experimenten uit te voeren.

Praktijkervaring waardevol
De eerste resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden om te boeren bij een hoge grondwaterstand van rond 20 cm onder maaiveld (waarbij de uitstoot van broeikasgassen minimaal is) zijn hoopgevend. Hoewel de onderzoeksperiode nog te kort is om harde conclusies te trekken, bleven een aantal negatieve effecten vooralsnog uit. Zo bleef bijvoorbeeld de draagkracht van de percelen met een hoge grondwaterstand en beweiding vergelijkbaar met die met een lagere grondwaterstand en bleef de grasproductie redelijk op peil.

Onderzoek continueren
“Dit laat zien dat het waardevol is om met hoge grondwaterstanden te experimenteren: het onderzoek levert nieuwe informatie op over wat er in de praktijk kan en niet kan”, aldus Stolk.
Het is volgens de gedeputeerde belangrijk om over een langere periode te kijken wat er gebeurt. Daarom ondersteunt de provincie Zuid -Holland het vervolgonderzoek. Stolk: ,,Het is een mooi voorbeeld hoe we als provincie samen met de boeren werken aan een duurzame en vitale landbouw in Zuid-Holland.”

Het onderzoek wordt de komende 3 jaar voortgezet onder de vlag van het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL). De hele tussenrapportage is hier te lezen.