Berichten en publicaties over bodem

Uitspoeling van stikstof en fosfaat en emissies van CO2 en N2O na toediening van slootbagger op veengrond

15 december 2009

In het veenweidegebied worden perceelssloten regelmatig op diepte gehouden door de bovenste laag bagger uit de sloot te halen (te baggeren) en op de kant…

Lees meer

Hydrologische en landbouwkundige effecten van gebruik ‘onderwaterdrains’ op veengrond

20 december 2008

In opdracht van het Productschap Zuivel is de toepassing van zogenaamde onderwaterdrains op veengrond onderzocht. Dit is een vorm van drainage, waarbij de drains onder…

Lees meer
Slootbagger op veengrond

Uitspoeling van stikstof en fosfaat na toediening van slootbagger op veengrond

6 juni 2008

Een verkennende laboratorium studie. In het veenweidegebied worden perceelssloten regelmatig op diepte gehouden door de bovenste laag bagger uit de sloot te halen (te baggeren)…

Lees meer

Bodemvruchtbaarheid daalt langzaam

5 december 2007

De bodemvruchtbaarheid van grasland daalt langzaam als tien jaar lang evenwichtsbemesting voor fosfaat heeft plaatsgevonden. Ook de graslandopbrengst en het fosforgehalte van het gras worden…

Lees meer

Onderwaterdrains in het veenweidegebied

6 juni 2007

Toelichting op de methode en meetinrichting. Op vier verschillende locaties zijn in het westelijke veenweidegebeid percelen ingericht met onderwaterdrains. De drainage heeft naast een draineerfunctie…

Lees meer

Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden

5 juni 2007

Een scenariostudie in het gebied rond Zegveld. In het veenweidegebied rond de plaats Zegveld is als onderdeel van het project ‘Waarheen met het veen?’ een…

Lees meer
Boeren op hoog water

‘Boeren op hoog water’

5 augustus 2004

Een studie naar de toekomstperspectieven voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de…

Lees meer