Berichten en publicaties over bodem

Indicatoren voor duurzaam bodemgebruik veenweiden

26 september 2014

De veenweiden van West Nederland vormen een oud en uniek landschap, zowel wat betreft landbouw als biodiversiteit en natuur. Het organische karakter van de bodem…

Lees meer

Toekomstverkenning bodemdaling

26 september 2014

De Toekomstverkenning Bodemdaling heeft tot doel te bepalen of een gedifferentieerd bodemdalingsbeleid wenselijk is. Een geschikte beslissingsondersteunende werkwijze is daarbij van essentieel belang. Fase 1 is gericht…

Lees meer
bodemkwaliteit

Effect onderwaterdrainage bodemkwaliteit veenweiden

22 april 2014

Om inzicht te krijgen in het effect van onderwaterdrainage in veenweidegebieden op de bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten heeft het Louis Bolk Instituut in samenwerking met het…

Lees meer

Nutrientenmaatwerk in de polder

5 december 2013

Op 14 oktober hebben 11 organisaties, waar onder agrarische belangenorganisaties, overheden en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), de Bestuursovereenkomst nutriënten veenweiden Rijn-West ondertekend. Het sluiten van…

Lees meer

Snijmaisteelt op veengrond bij dynamisch slootpeilbeheer

28 oktober 2013

Op het Veenweiden Innovatiecentrum te Zegveld (VIC Zegveld) is gedurende twee jaar (2011-2012) een experimentele pilot uitgevoerd met als doel het beproeven van maatregelen die…

Lees meer

Effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond

28 oktober 2013

Gedurende twee jaar (2011-2012) is onderzocht wat de hydrologische en landbouwkundige effecten zijn van dynamisch slootpeilbeheer op veengrond bij relatief hoge slootpeilen. Dit met en…

Lees meer

Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden

30 augustus 2013

Wat zijn de effecten van verschillende waterpeilstrategieën op maaivelddaling, geschiktheid voor landbouw en natuur, waterinlaatbehoefte en waterkwaliteit? Alterra onderzocht dit in een scenariostudie (Jansen e.a.,…

Lees meer

Inspiratieboek ‘Toekomst Veenweide’

7 december 2012

Ons klimaat verandert. Dit uit zich onder andere in een veranderende neerslagverdeling, een hogere temperatuur en zeespiegelstijging. Onze winters worden gemiddeld natter en in de zomer…

Lees meer

Effecten van onderwaterdrainage op indringweerstanden en bodemfauna veenbodems

1 november 2012

Landschapsbeheer Zuid-Holland onderzocht in opdracht van de provincie Zuid-Holland de effecten van onderwaterdrainage op de indringingsweerstanden van de bodem (de mate waarin druk moet uitgeoefend…

Lees meer

Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebieden

4 september 2012

Bij het onderhoud van watergangen komt veel baggerspecie vrij, waarvoor een bestemming moet worden gevonden. De gemakkelijkste procedure is die waarbij de baggerspecie direct op…

Lees meer