Berichten en publicaties over bodem

Terugblik op het eerste jaar Boeren op Hoog Water

18 juni 2021

Koeien houden bij een grondwaterpeil van 20 cm, dat is de uitdaging van het Living Lab Boeren op Hoog Water. Het eerste jaar heeft al diverse inzichten opgeleverd.

Lees meer

Negen jaar VIC – jaarverslag

5 mei 2021

We zijn blij dat we ook afgelopen jaar samen met onze financiers en partners weer een bijdrage mochten leveren aan de huidige vraagstukken rondom het…

Lees meer

Proefpolder Kringlooplandbouw

5 februari 2020

De discussies over water- en klimaatdoelen leiden tot vragen als: Waar en wanneer ontstaan emissies van nutriënten naar water en broeikasgassen naar de lucht en…

Lees meer

Vitalisering van het Platteland – verslag

26 september 2019

Zo’n 80 hoogheemraden, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en anderen waren onlangs te gast. Zij bogen zich over een aantal gebiedsdilemma’s uit de praktijk in het kader…

Lees meer

Klimaatmax bedrijf

18 maart 2019

Een voorstudie naar inrichting scenario’s van een landbouwbedrijf op veen met minimale klimaatimpact. 

Lees meer

Effectiviteit onderwaterdrainage

22 januari 2019

Eén van de innovatieve oplossingen voor bodemdaling is onderwaterdrainage. Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat dit een veelbelovende techniek is. Maar de Universiteit van Greifswald in Duitsland zette hier onlangs vraagtekens bij. Klopt de Duitse kritiek?

Lees meer

Drukdrainage

12 november 2018

Veenafbraak remmen vraagt om vernatting van het veen. Dat kan met onderwaterdrainage, een drainagesysteem dat onder het slootwaterpeil wordt aangebracht en ervoor zorgt dat de…

Lees meer

Klei in veen

2 augustus 2018

Het aanbrengen van klei in veengrond als oplossingsrichting voor de veenweiden heeft zich inmiddels tot nieuw icoon van VIC ontwikkeld. Maar hoe werkt dit precies?…

Lees meer

Sturen op nutrienten

24 oktober 2017

In de periode 2014-2015 is kennis ontwikkeld rondom de beschikbaarheid van nutriënten als gevolg van een dynamisch peilbeheer. Op 3 percelen met en zonder onderwaterdrainage van…

Lees meer

Drukdrainage

17 oktober 2017

Onderwaterdrains dragen bij aan vermindering van maaivelddaling en verbetering van de draagkracht. Peilbeheer met onderwaterdrainage vraagt echter om een slimme (en snelle) manier van sturing…

Lees meer