Vooruitblik VIC 2014

Daadwerkelijk in de praktijk aan de slag gaan om haar aanjaagrol te vervullen, met deze overtuiging gaat het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in 2014 door met haar iconen. Het bestuur van het VIC heeft op basis van het advies van de programmaraad de koers voor het VIC aangegeven voor 2014, de iconen vormen hierbij het uitgangspunt.

  • Veenweiden vakkennis en -kunde implementeren begint bij het opleiden van jonge ondernemers, ook in 2014 wil het VIC investeren in toekomstgericht onderwijs. Dit wordt vorm gegeven middels het icoon Dairy Triangle een landelijke onderwijs model waarbij grondsoortspecialisme een belangrijke rol speelt. In het komende jaar wordt dit icoon verbreed met een verdieping naar water en wordt verbinding gelegd met het Universitair onderwijs.
  • Water vormt een essentiële schakel voor vele ecosysteemdiensten in het Westen van Nederland. Daarom heeft het VIC het watermanagement in de veenweiden al in een vroegtijdig stadium op de agenda gezet in de vorm van het icoon ‘Sturen met Water’. Bij waterschappen, provincies, en ondernemers is draagvlak voor het gezamenlijk uitvoeren van deelprojecten als de Modelpolder en Sturen op Nutriënten. In 2014 zullen we het programma  verder uitwerken waarbij een programmaleider de regiefunctie gaat voeren. Ook is het VIC betrokken bij de aanleg van de pilot onderwaterdrainage in zowel Zuid-Holland als Noord-Holland. Naast het beperken van de bodemdaling is onderwaterdrainage ook een belangrijk middel om watermanagement meer dynamisch toe te passen.
  • Veenweiden beweiden als icoon wordt in 2014 doorgepakt door het weidevakmanschap in de veenweiden verder te implementeren, onder andere middels uitbreiding van ondersteunende kennis en tools als de ‘farmwalk’ en ‘weidevakmail’. Bovendien werkt het VIC mee aan een moderne weidemanagementtool ‘autobordercollie’ dat maatgerichte beweidingssystemen ook voor de veenweiden mogelijk maakt.
  • In het komende jaar blijft het VIC betrokken bij de doorontwikkeling van de Veenwijzer als ondersteunende tool om consequenties van keuzes in de bedrijfsvoering voor NH3 en broeikasgassen  in de veenweiden in beeld te brengen. Deze tool heeft een prominente rol gekregen bij het begeleiden van veehouders in het project ‘waarheen met NH3 op veen’.  Het VIC zal het gebruik van de Veenwijzer in de veenweiden blijven stimuleren, maar zal begin 2014 de rol van de Veenwijzer als icoon afronden.
  • Een nieuw icoon in ontwikkeling is ‘Aquatische Landbouw’, waarbij de diverse mogelijkheden van ’de sloot’ als productiemiddel in de veenweiden worden verkend. Een eerste stap hierin is visteelt als nieuwe economische peiler. Samen met vijf ondernemers is het VIC aan de slag met het verkennen van diverse visteeltsystemen.