Veenweiden Innovatieprogramma

Als uitwerking van het Stimuleringskader Innovatie Grondgebonden Landbouw heeft de provincie Zuid- Holland besloten een systeeminnovatieprogramma voor de veenweiden te ontwikkelen. Het programma richt zich op vier thema’s. Aquatische landbouw, Veenweiden beweiden, Hoogwaardige verwerking van biomassa en Sturen met water. Het Veenweiden Innovatiecentrum is gevraagd dit innovatieprogramma op te stellen met concrete voorstellen voor innovatieprojecten in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en het onderwijs.

De provincie Zuid Holland wilde graag een programma met een samenhangend pakket aan innovatieprojecten die gericht zijn op het verminderen van het verlies van stikstof en fosfaat, en het duurzamer maken van bodemgebruik en waterhuishouding. Doel van dit programma is een impuls geven aan en katalysator zijn van een proces van ontwikkeling en innovatie in de veenweiden. De vraagstukken zijn zo complex dat alleen systeeminnovaties de benodigde duurzame ontwikkeling teweeg kunnen brengen. Systeeminnovaties initiëren veranderingen in zowel de technische, culturele als structurele zin in samenhang met elkaar.
Het programma heeft vier thema’s:
1. Veenweiden beweiden staat voor de ontwikkeling van het moderne melkveebedrijf in de veenweiden.
2. Aquatische landbouw richt zich op de teelt in, op of bij veensloten (zoals bijvoorbeeld visteelt) en kan naast melkveehouderij ontstaan, zelfs op hetzelfde bedrijf.
3. Hoogwaardig verwaarden biomassa richt zich op nieuwe hoogwaardige teelten die (deels) in de plaats van melkveehouderij kunnen komen, zeker wanneer de productieomstandigheden voor de melkveehouderij in de toekomst verminderen. Slim benutten van reststromen kan hierbij ook een motivatie zijn.
4. Sturen met Water richt zich op plaatsgebonden watermanagement en is dienstverlenend aan het gebruik. Sturen met Water maakt het mogelijk de melkveehouderij te verduurzamen door watermanagement gericht in te zetten als maatregel.

Voor projecten die passen in dit Veenweiden Innovatieprogramma stelt de provincie cofinanciering beschikbaar. Heeft u nog vragen of suggesties voor projecten die passen binnen de thema’s dan kunt u deze richten tot Erik Jansen, via erik@veenweiden.nl