Start uitvoering systeeminnovatieprogramma veenweiden

Het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld start met de uitvoering van het programma Systeeminnovatie in de veenweiden. De start werd gemarkeerd door de symbolische overhandiging van de subsidie voor het programma door gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland op 27 november.

Het programma is begin 2014 opgesteld door het VIC op verzoek van de provincie Zuid-Holland. Met dit programma willen de provincie en het VIC een ontwikkeling in de veenweiden in gang zetten. Een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven, aangepast aan de eisen van de tijd (minder emissies naar lucht en water, kringlopen sluiten, gemiddeld hogere grondwaterstanden tegen bodemdaling, lagere kosten) en met meer diversiteit in producten en diensten. Duurzaam voor de omgeving, maar ook duurzaam door economisch sterk te zijn en de basis te zijn voor de zuivelketen en mogelijk andere ketens. Het VIC zorgt voor de uitvoering van dit programma met cofinanciering van de provincie Zuid-Holland.

Subsidie
De start werd gemarkeerd door de symbolische overhandiging van de subsidie voor het programma door gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland subsidieert de uitvoering van dat programma met een subsidie van € 1.625.000. De provincie werkt aan een gezonde toekomst voor agrariërs. De landbouw in Zuid-Holland is belangrijk als economische activiteit en als hoeder van het landschap.

Oplossingen
Gedeputeerde Han Weber hecht groot belang aan zowel het VIC en het innovatieprogramma als het KTC:

“Het is belangrijk om zo’n plaats te hebben waar geëxperimenteerd kan worden met mogelijke oplossingen. De agrariër in het Groene Hart heeft een behoorlijk vraagstuk over zijn toekomst op zijn bordje. Door verdroging en oxidatie daalt de bodem, met peilverlagingen lossen we dit op lange termijn niet meer op. Ik ben blij met de start van het innovatieprogramma en ben er zeker van dat dit gaat leiden tot waardevolle resultaten.”

Thema’s
Het programma bestaat uit 4 thema’s met daaronder diverse onderzoeken, pilots,  experimenten en kennisdeling. De thema’s zijn Veenweiden beweiden, Sturen met Water, Aquatische landbouw en Biomassa verwaarden.

Klik hier voor meer informatie over het programma Systeeminnovatie in de veenweiden.