Maak kennis met de programmaraad

Jos Verhoeven is emeritus hoogleraar bij de groep Ecologie en Biodiversiteit van de Universiteit Utrecht en lid van de programmaraad van het VIC.

Opleiding
Afgestudeerd als bioloog aan Radboud Universiteit Nijmegen (1974); promotie aan dezelfde universiteit (1980) op een proefschrift over de ecologie van brakke wateren in West-Europa.

Huidige functies
Emeritus hoogleraar bij de groep Ecologie en Biodiversiteit, Universiteit Utrecht
Voorzitter Center for Wetland Ecology (CWE)
Voorzitter Society of Wetland Scientists Europe Chapter
Coördinator Hotspot Ondiepe Wateren en Veenweidegebieden, Programma Kennis voor Klimaat

Vorige functies
Hoogleraar Landschapsecologie Universiteit Utrecht (2001-2013)

Binding met de veenweiden
“Ik ben begonnen met de natuurgebieden in het veenweidengebied; als wetenschapper heb ik onderzoek gedaan naar de ecologie van laagveenplassen, trilvenen en rietlanden. Daarbij was ik vooral geïnteresseerd in de relatie tussen de vegetatie en de omgeving in deze gebieden, zoals de invloed van de waterkwaliteit op de vegetatie. Later ben ik meer vertrouwd geraakt met het veenweidengebied als geheel, ook met de agrarische sector in het gebied. Als bioloog bekeek ik het veenweidengebied vanuit de natuurkant, waarbij ik de landbouw als bedreiging voor de natuur zag. Later ben ik de waarde van het veenweidengebied als totaal gaan zien, waarin zowel landbouw als natuur hun plaats innemen en beide sectoren gezond moeten blijven. Via het project ‘Waarheen met het veen?’ en het programma ‘Kennis voor klimaat’ ben ik steeds meer betrokken geraakt bij de wetenschappelijke en maatschappelijke vragen rond het veenweidengebied, mede door de samenwerking met mensen uit diverse disciplines, zoals de hydrologie, landbouw, economie en beleid.”

Rol van het VIC
“Het mooie aan het werk van het VIC is haar rol als promotor van duurzame en economische gezonde landbouw en natuur in het veenweidengebied. De kracht van het VIC is dat zij mede door de band met de proefboerderij geworteld is in de agrarische sector, maar tegelijkertijd als onafhankelijke organisatie opereert. Ook de rol van het innovatiecentrum om groepen te ontvangen en innovaties te introduceren is waardevol.”

Icoon Veenwijzer
“Veenwijzer vind ik een belangrijk instrument, het leuke aan de Veenwijzer is dat dit aansluit bij de website die een van de eindproducten is van het programma ‘Kennis voor klimaat’. Waar bij ‘Kennis voor klimaat’ combinaties van maatregelen samengesteld worden om tot een strategie te komen om knelpunten in een regio in het veenweidengebied te lijf te gaan, is de veenwijzer gericht op het combineren van maatregelen op bedrijfsniveau voor de agrariër.”

Nieuw thema
“Wat ik als nieuw thema binnen het VIC zou willen promoten is het zoeken naar bredere samenwerking tussen de agrarische sector, overige grote bedrijven en de overheid. Maatregelen om de veenweidenproblematiek aan te pakken kosten vaak veel geld en zijn niet altijd direct winstgevend voor agrarische bedrijven. Daarom is het van belang om, ook binnen andere sectoren, op zoek te gaan naar grote spelers die willen investeren in een economisch vitaal veenweidenlandschap. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de principes van de ‘Groene Cirkels’, waarbij Heineken als grote speler, samen met agrariërs in de streek, investeert in duurzaamheid.”