De toekomst van het VIC: vooruit op de ingeslagen weg

We gaan door met het VIC. Na twee jaar experimenteren, opbouwen van relaties en netwerken en vooral dóen, is het tijd voor een volgende stap. We werken hard aan een Meerjarenprogramma 2015-2019, waarin we vastleggen hoe die volgende stap eruit ziet. We laten zien wat de belangrijkste lijnen zijn in het werk van de komende jaren, we benoemen de ambities en ook de weg daar naartoe. In het kort: het VIC gaat dóór op de ingeslagen weg. Door met friskijken en dwarsdenken.

Het VIC wil het innovatiecentrum voor de Westelijke Veenweiden zijn en blijft werken aan de thema’s water, landbouw, bodem, en ondernemerschap. Zo wil het VIC een bijdrage leveren aan een (economisch) vitaal veenweidelandschap, met een gezonde landbouwsector en een duurzaam bodem- en watersysteem. De focus ligt op een totale benadering van de vraagstukken en vertaling naar de praktijk. Daarbij blijft het VIC de rol van aanjager oppakken.

 André van der Zande, bestuurslid van het VIC is blij met het meerjarenprogramma: “Hiermee legt het bestuur van het VIC de best denkbare inhoudelijke propositie neer. Het is mijn ambitie om nu voor een aantal jaren afspraken te maken met onze financiers. Het liefst voor vijf jaar, met halverwege een moment waarop we evalueren. Maar ik besef, dat er volgend jaar verkiezingen zijn bij provincies en waterschappen en dat het moeilijk is om vooruit te lopen op het beleid van de nieuwe colleges.” 

Ontwikkelingen
In het programmazijn alle belangrijke ontwikkelingen in de veenweiden rond deze thema’s in kaart gebracht. Zo zijn er grote veranderingen in de landbouw, liggen er diverse vraagstukken rond stikstof en waterbeheer, is er behoefte aan betere aansluiting van het landbouwonderwijs op de praktijk in veenweidegebieden en is er vraag naar de ontwikkeling van nieuwe functies voor veenweidegronden bij hoog water. Al deze vraagstukken vragen om innovaties.

Van speerpunt naar icoon
Betrokken partners hebben speerpunten benoemd bij deze vraagstukken. We vertalen deze speerpunten in het meerjarenprogramma praktisch in iconen van het VIC. Zo werken we aan het waterspeerpunt in het icoon Sturen met Water. De basisgedachte van dit traject is, dat boeren de grondwaterstand actief per perceel (of een groep percelen)regelen, waarmee mogelijkheden ontstaan om het waterbeheer op polderniveau anders te organiseren. Governance is dus een belangrijk aspect. Binnen het nieuwe icoon aquatische landbouw willen we de diverse mogelijkheden van water als productiemiddel in de veenweiden verkennen. Dit biedt perspectief op andere vormen van landbouw in de veenweiden naast melkveehouderij.

André van der Zande ziet in het meerjarenprogramma een accentverschuiving: “Naast onderwerpen die van belang zijn voor provincies en waterschappen, worden nu ook onderwerpen die spelen in de kring van gemeenten meegenomen. Dat betekent, dat het inhoudelijke gesprek met de gemeenten nu nog belangrijker wordt. Wat blijft is de betrokkenheid van de boeren. Die is groot en daarmee is een goede band met de LTO van blijvend belang. Ik zou nog wel wat meer elan willen zien in de samenwerking met het onderwijs. Het zou mooi zijn, als die er toe zou leiden, dat agrarisch ondernemen in de veenweiden een plek krijgt in het curriculum van MBO en HBO.”

Het bestuur van het VIC heeft het Meerjarenprogramma aangeboden aan de partners van het VIC. Deze buigen zich de komende tijd over hun bijdrage. Het programma is daarna op te vragen bij het VIC, stuur daarvoor een mailbericht naar anna@veenweiden.nl.