KPI waterbeheer

Water als KPI voor duurzaamheidsdoelen

9 december 2019 | Bericht

Water heeft een sleutelrol in het beperken van broeikasgasemissies, het versterken van biodiversiteit en het verbeteren van mestbenutting. Factoren die mede bepalend zijn om als melkveehouder te voldoen aan duurzaamheidscriteria van bijvoorbeeld Stichting Milieukeur (On the way to Planet Proof). VIC ziet water daarmee als een Kritische Prestatie Indicator (KPI) waarvoor ook de inzet van waterschappen, provincies en ‘duurzaamheidspartijen’ nodig is. 

PlanetProof
Als VIC denken we mee met Sichting Milieukeur (SMK) over maatregelen die kunnen helpen om de doelen van On the way to PlanetProof te halen. Kort gezegd betekent dit dat producenten ernaar streven hun manier van werken in balans te krijgen met de draagkracht van onze planeet. Dus met oog voor natuur, milieu, klimaat en dier. Ook voor de zuivel is er het PlanetProof-keurmerk. Om daarvoor in aanmerking te komen, dient een melkveehouder aan de volgende criteria te voldoen:
• Aan de Algemene eisen voor zuivel zoals melkkwaliteit, veiligheid van mens/dier, weidegang.
• Aan de thema’s Biodiversiteit, Klimaat en Dierenwelzijn en diergezondheid. Op deze drie thema’s moet de melkveehouder voldoen aan het basisniveau en op minimaal één van deze thema’s aan alle criteria op het hoogste niveau.

Met onze VIC-iconen als Veenweiden Beweiden, Sturen met Water, Veenweiden Veerkracht en het nieuwe icoon Biodivers Veen en het nieuwe programma ‘Boeren bij Hoog Water’ leveren we kennis en kunde om de verschillende doelen daadwerkelijk te kunnen halen.

Water als sleutel
Water heeft, naar ons inzicht, een essentiële rol bij het realiseren van de doelen rond broeikasgasemissies, het versterken van de biodiversiteit en het beperken van een stikstof bodemoverschot (benutting mest). Daarmee vormt water voor de melkveehouder dus een belangrijke sleutel om de duurzaamheidsdoelen te behalen. Het is echter een factor die onvoldoende beïnvloedt kan worden omdat het actuele slootwaterpeil is vastgelegd in de keur en de waterbeschikbaarheid wordt bepaald door het Waterschap. De veehouder heeft dus tot nu toe weinig invloed op de beschikbaarheid en hoogte van het sloot- en grondwaterpeil. De diverse pilots met een waterinfiltratiesysteem geven gelukkig deze ruimte om het grondwaterpeil te veranderen. Waar de grenzen liggen van het collectief belang versus het individueel belang is nog een zoektocht

Dynamisch waterbeheer
Als VIC zien we het toevoegen van een KPI water als een belangrijke stimulans om met waterschap en provincies het gesprek aan te gaan over een dynamische vorm van waterbeheer, om zowel de kwantiteit als kwaliteit in het keurmerk te verankeren. Bovendien helpt dit om duidelijk te krijgen welke rol de waterschappen vervullen in de verduurzaming van het veenweidengebruik in het algemeen en de landbouw in het bijzonder.

Wilt u hierover met ons in gesprek? Stuur dan een bericht naar Erik Jansen, via erik@veenweiden.nl en wij nemen contact met u op!

Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)