projectleider van Veen, Voer en Verder: onderzoek naar natte teelten in het veengebied.

Welke vragen leven er nog rond lisdodde?

16 oktober 2018 | Bericht

“De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat het mogelijk is om met lisdodde een opbrengst van 20 ton droge stof per hectare te behalen, mits het management goed is. Daarmee is de vraag die begin dit seizoen gesteld werd: ‘Is een opbrengst van 18-22 ton droge stof in het derde jaar na aanplant, zoals in Duitsland geregistreerd, in Nederland ook haalbaar?’ beantwoord. Er leven echter ook nog een aantal andere vragen rondom lisdoddeteelt…”, aldus projectleider Nick van Eekeren.

Afgelopen jaar lag de focus op het opbrengstpotentieel van lisdodde, omdat dit een belangrijke input is voor het verdienmodel van natte teelten. We halen nu 20 ton droge stof per hectare per jaar met een hoge bemesting, maar hoe persistent is lisdodde over de jaren als deze frequenter (twee)jaarlijks) wordt geoogst? Welke rol speelt de vertering van de graszode in een jonge aanplant voor het opbrengstpotentieel en hoe kunnen we dit redelijkerwijs compenseren met bemesting? Kan deze bemesting ook bereikt worden met een doorstroom systeem voor oppervlaktewater waarmee de nutriëntenbelasting voldoende verhoogd kan worden voor een duurzame teelt (zonder extra bemesting), waarbij tegelijkertijd ook een optimale nutriëntenverwijdering uit het oppervlaktewater bereikt wordt. Dit zijn vragen die we duidelijk moeten hebben voordat we lisdodde als een volwaardige teelt kunnen zien.

Naast de productie hebben we afgelopen teeltseizoen ingezet op de waarde als veevoer en mogelijkheden om lisdodde in het rantsoen van koeien in te passen. Daarnaast wordt er binnen verschillende netwerken gewerkt aan de verschillende verdienmodellen van lisdodde als bouwmateriaal, bijvoorbeeld voor isolatie. Belangrijk voor deze verdienmodellen is te kijken naar het volledige plaatje van milieukosten en -baten middels een zogenaamd Life Cycle Assesment (LCA). Deze levenscyclusanalyse van een product, is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product in beeld te brengen.

Voor vragen over het traject van natte teelten, neem contact op met projectleider Nick van Eekeren, via N.vanEekeren@louisbolk.nl