SAMSUNG DIGITAL CAMERA

VeenWijzer geeft richting

31 oktober 2014 | Bericht

De VeenWijzer is een tool waarmee voor melkveebedrijven in het veenweidegebied de gevolgen van een verandering in de bedrijfsopzet worden berekend. De VeenWijzer geeft inzicht in het economisch bedrijfsresultaat en de maatschappelijke en milieuresultaten zoals het mineralenoverschot, de ammoniakuitstoot en de CO2-voetafdruk. De Veenwijzer is ontwikkeld door WUR Livestock Research in opdracht van het ministerie van I&M en het VIC, met steun van de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De VeenWijzer als tool is inmiddels opgeleverd, daarmee is de Veenwijzer als icoon van het VIC afgerond. Jan van Bergen, opdrachtgever namens I&M, is blij met de VeenWijzer: “Een praktisch hulpmiddel om melkopbrengst en integrale duurzaamheid af te wegen”.

De opzet van het instrument is eenvoudig en maakt het mogelijk om de actuele bedrijfsopzet te vergelijken met een alternatieve situatie. Het programma is zodoende een mooie aanvulling op de Kringloopwijzer. Dit programma monitort de kringloop van nutriënten en koolstof van een melkveebedrijf. Met de veenwijzer kunnen alternatieven gezocht worden om de bedrijfsvoering te verbeteren en de kringloop verder te sluiten. In de VeenWijzer worden de effecten van een veranderde bedrijfsopzet direct zichtbaar. Het is een begrotingsmodel en geen optimaliseringsmodel. Dat betekent dat bij de invoer ook met neveneffecten van maatregelen rekening gehouden moet worden. Zo kunnen bij toepassing van onderwaterdrains de beweidingsmogelijkheden verbeteren. Om dit effect tot uitdrukking te laten komen moet dit nog wel bij beweiding ingevoerd worden. Daarom is het advies om de VeenWijzer te gebruiken met hulp van een bedrijfsadviseur die weet hoe de VeenWijzer werkt en die kan helpen bij het interpreteren van resultaten. De VeenWijzer was ook als hulpmiddel voor adviseurs bedoeld.

De VeenWijzer is inhoudelijk een flinke stap vooruit waar het gaat om het berekenen van de effecten van peilbeheer en onderwaterdrains. Voor het eerst zijn nat-, droogte en gebruiksschade berekend op basis van meetresultaten, in plaats van deze (zoals gebruikelijk) te betrekken van de zogenaamde HELP-tabel. Effecten van hydrologische maatregelen op de productie lopen door elkaar heen: een lager peil betekent meer droogteschade en dus minder productie. Zoals onderzoeker Idse Hoving het zegt: “Geen water, geen productie.” Tegelijkertijd geeft een lagere grondwaterstand meer stikstoflevering en dus meer productie. Omgekeerd wordt bij een hoger peil in combinatie met onderwaterdrains het positieve effect van het beperken van droogteschade deels weer tegengegaan door een lagere stikstoflevering, omdat de veenafbraak wordt geremd. De benutting van mest verbetert daarentegen weer als de stikstoflevering vermindert. Hoe hiermee om te gaan vraagt om een goede begeleiding. Klankbordgroeplid Bart van der Hoog (PPP Agro Advies) verwacht daarom de VeenWijzer de komende tijd vooral te gebruiken in studiegroepen en in projecten waar met ondernemers en adviseurs samen naar effecten van maatregelen in de bedrijfsvoering wordt gekeken. Die ervaringen kunnen weer gebruikt worden om te leren omgaan met de VeenWijzer en kunnen ook weer tot aanpassing van de VeenWijzer zelf leiden.

De VeenWijzer is hier te vinden. Een toelichting op het gebruik wordt nog opgesteld.