SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Veenweiden Beweiden

24 augustus 2015 | Bericht

Veenweiden Beweiden is het thema dat zich richt op de ontwikkeling van ‘reguliere’ melkveebedrijven naar bedrijven die optimaal aangepast zijn aan de productieomstandigheden in de veenweiden. Met het thema wordt gestreefd naar een echt veenweidenbedrijf met koeien in de wei dat aangepast is aan hogere grondwaterstanden, beter gebruik maakt van de natuurlijke kwaliteiten van de bodem, met beperkte emissies naar water en lucht.

Het veenweidengebied in West-Nederland is het gebied waar vooralsnog het meeste wordt geweid. Doelstelling is uiteraard het hoge aandeel beweiding ook te behouden; de markt vraagt er immers naar. De veehouderij verandert echter sterk. Bedrijven nemen in omvang toe, evenals de automatisering. Beide factoren leggen een belangrijke claim op de omvang van de huiskavel; de hectares grasland waar een veehouder zonder hindernissen zijn koeien kan beweiden. Vergroten van de huiskavel door aankoop van grond is in vele gevallen moeilijk: de buurman heeft veelal dezelfde vraag. Daarom zoeken we de oplossing in het management van de huiskavel. Twee projecten zijn gericht op het vergroten van de huiskavel in de veenweiden middels aangepast management, zowel bij een toename van het aantal melkvee per bedrijf als het gebruik van een melkrobot.

Meer informatie: Frank Lenssinck | frank@veenweiden.nl