Logistiek en mobiliteit in de veenweiden

Veengebied in beweging

7 juli 2017 | Bericht

Het veengebied verandert en stelt andere eisen aan infrastructuur: er liggen een aantal uitdagingen rond logistiek en mobiliteit. De Gebiedscommissie Utrecht-West, LTO, Woerden, HDSR, provincie Utrecht en het Dorpsplatform Kamerik pakken deze uitdagingen, met ondersteuning van het VIC, op rondom de van Teylingenweg in het dorp Kamerik. Daarmee willen zij de leefbaarheid van het gebied en de aantrekkelijkheid voor recreanten vergroten, maar vooral ook een oplossing zoeken voor de toenemende logistieke kosten. De komende maanden bespreken we de haalbaarheid en aantrekkelijkheid van de meest kansrijke maatregelen met bewoners, ondernemers en overheden in het gebied.

Rondom de Van Teylingenweg spelen een aantal vraagstukken. De wegen in het veenweidegebied zijn aangelegd in een tijd dat vooral landbouwverkeer over de weg reed, met lichtere voertuigen dan nu. De tijden zijn veranderd, landbouwmachines en vrachtwagens zijn zwaarder en breder geworden. De landbouw deelt de weg met veel andere gebruikers waaronder kwetsbaar fietsverkeer. Weggebruikers klagen over de staat van de weg en de veiligheid. Steeds vaker zijn er signalen dat gebruikers elkaar letterlijk in de weg zitten. Met overlast en gevaarlijke situaties tot gevolg.

Naast zorgen zijn er ook ambities. Ondernemers in het gebied maken plannen en de Stuurgroep Landbouw van Utrecht-West wil onderzoeken of de tijd rijp is voor een kavelruil om de landbouwstructuur te verbeteren. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoekt naar mogelijkheden voor waterberging in haar beheersgebied, moet een nieuw peilbesluit nemen en wil de bodemdaling remmen. Het gebied zal sowieso veranderen en dit betekent andere eisen aan infrastructuur. Lukt het om de uitdagingen rond logistiek en mobiliteit op te lossen dan neemt de leefbaarheid van het gebied en de aantrekkelijkheid voor recreanten toe. Bovendien verbetert het vestigingsklimaat voor alle ondernemers. Minder transport spaart kosten voor de boer en is goed voor het imago van de landbouw. Iedereen heeft belang bij veilig verkeer en als belastingbetaler hebben we ook belang bij lagere kosten van aanleg en beheer van wegen.

Gebiedscommissie Utrecht-West, LTO, Woerden, HDSR, provincie Utrecht, het Dorpsplatform Kamerik en VIC zijn de slag gegaan met deze zorgen en ambities. Een korte samenvatting van acties en resultaten:

• Bewoners van het gebied hebben met de wegbeheerder van de gemeente Woerden een schouw gehouden en afspraken gemaakt over onderhoud en communicatie.

• We hebben onderzoeken naar kavelruil en mobiliteit uitgezet die duidelijkheid zullen geven over effectiviteit van oplossingen. Met een kleine groep gebiedsexperts zijn knelpunten en oplossingsrichtingen in kaart gebracht waarop we kunnen voortbouwen. We hebben aantrekkelijke en haalbare maatregelen onderscheiden van onaantrekkelijke en / of onhaalbare maatregelen.

• We hebben met jongeren uit het gebied een jongerenmanifest gemaakt met zaken om rekening mee houden bij het nadenken over de toekomst.

De komende maanden bespreken we de haalbaarheid en aantrekkelijkheid van de meest kansrijke maatregelen met bewoners, ondernemers en overheden in het gebied. De bedoeling is om eind 2017 oplossingsrichtingen aan bestuurders voor te leggen en om het vervolgtraject op te pakken.

Voor meer informatie over Agrologistiek neem contact op met Roeloef Westerhof, via roelof@veenweiden.nl