4. Aanleg WaterinfiltratieB

Vakkundige aanleg van een waterinfiltratiesysteem

29 april 2021 | Bericht

In steeds meer veenweidengebieden starten (grootschalige) pilots met het waterinfiltratiesysteem als belangrijke maatregel om veenafbraak tegen te gaan. Uit onderzoek op diverse locaties blijkt dat een correcte aanleg essentieel is voor een juiste werking van het systeem. Het VIC heeft, als partner in het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB), meegewerkt aan het ontwikkelen van een richtlijn voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen. Op initiatief van het NKB is door KIWA deze richtlijn voor een correcte aanleg opgesteld. Op 17 mei vindt een webinar plaats waarbij ingegaan wordt op de factoren die van belang zijn voor een juiste werking van het systeem.

Diverse factoren spelen een rol bij het correct werken van het waterinfiltratiesysteem: drainafstand, voorzieningen tegen bagger in buizen, aanlegmethode, et cetera. Daarom is door KIWA de richtlijn voor de aanleg van drainage aangevuld met richtlijnen voor veenweideinfiltratiesystemen. De specifieke toepassing van waterinfiltratie in de veenweiden stelt immers andere eisen aan het gebruik van drainagebuizen dan wanneer deze puur gebruikt worden om water af te voeren (draineren). De herziening van de richtlijn is tot stand gekomen met middelen van de Provincie Utrecht, met de kennis van diverse experts en met hulp van mensen die in de praktijk betrokken zijn bij de aanleg. De richtlijn kan nu al gebruikt worden bij het opstellen van waterinfiltratieplannen en bij aanbestedingen. Ook kunnen bedrijven zich op basis van deze richtlijn certificeren voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen in veenweidengebieden. Hiermee hopen we te bewerkstelligen dat de infiltratiesystemen die aangelegd worden langdurig en goed functioneren. De mate waarin actieve en passieve waterinfiltratiesystemen, al dan niet in combinatie met aangepast slootpeilbeheer, broeikasgasemissies tegengaan is nog in onderzoek bij het NOBV.

Op 17 mei van 9.30-11.00 uur organiseert het NKB in samenwerking met KIWA en de Provincie Utrecht een webinar over de nieuwe richtlijn voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen. Deze online bijeenkomst gaat in op de factoren die van belang zijn voor een correcte aanleg. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen over de aanleg van waterinfiltratiesystemen. Aanmelden kan via info@kennisprogrammabodemdaling.nl De vastgestelde richtlijn kunt u hier vinden. Meer informatie over de richtlijn en het webinar vindt u hier.