Sturen met Water2

Sturen met Water

24 augustus 2015 | Bericht

Sturen met Water is een systeeminnovatie rondom waterbeheer, waarbij de grondwaterstand door agrariërs actief per perceel (of groep percelen) geregeld kan worden. Op die manier ontstaan er mogelijkheden om het waterbeheer op polderniveau anders te organiseren. Om het ontwerp van Sturen met Water naar de praktijk te vertalen zijn er op het moment twee projecten binnen het systeeminnovatieprogramma om de haalbaarheid van Sturen met Water te toetsen: Sturen op nutriënten en de Modelpolder.

Met Sturen op Nutriënten wordt onderzocht of door te sturen op de grondwaterstand het onder andere mogelijk is om slim om te gaan met nutriënten. Dit wordt in de praktijk onderzocht op drie percelen, met en zonder onderwaterdrainage, van Coöperatie KTC Zegveld. De analyse van de grondwaterstanden wordt gekoppeld aan de nutriëntenhuishouding. Met deze informatie kan onder andere bepaald worden op welk moment meststoffen het beste toegediend kunnen worden, en hoe met de grondwaterstand op de nutriëntenhuishouding kan worden gestuurd. Dat moet leiden tot een betere waterkwaliteit, minder bodemdaling en een (ook kwalitatief) betere grasopbrengst. Een deel van de meetgegevens wordt direct via internet ontsloten. Sturen op Nutriënten wordt uitgevoerd in samenwerking met Acacia Water, B-ware, WUR/Livestock Research en KTC Zegveld. De eindresultaten worden begin 2016 verwacht.

De Modelpolder is een ontwerpproces waarbij samen met de betrokken partijen het concept van Sturen met Water naar polderniveau vertaald wordt . Dit project richt zich vooral op de governance-aspecten van Sturen met Water in een dialoog met alle stakeholders volgens de methode Reflexief Interactief Ontwerpen. De afspraken die gemaakt moeten worden tussen verschillende betrokkenen bij toepassing van Sturen met Water zijn onderdeel van dat ontwerp. Begonnen is met een reeks van 15 interviews met allerlei stakeholders. Om de eerste stappen te maken naar de praktijktoepassing is met een groep innovatieve melkveehouders een excursie georganiseerd waarbij een bezoek gebracht werd aan een veehouder in Brabant die peilgestuurde drainage op zijn bedrijf toepast. Een impressie daarvan vindt u hier.
Meer informatie: Erik Jansen | erik@veenweiden.nl