Van Hall- NHL- VIC 4-7-2017 - kopie

Samenwerken aan toekomstbestendig waterbeheer

7 juli 2017 | Bericht

Op dinsdag 4 juli is een team van Hogeschool Van Hall Larenstein op bezoek geweest bij het VIC, om van elkaar te leren, raakvlakken op te zoeken en op zoek te gaan naar versterking door samenwerking. De intentie om samen op te trekken en elkaar te versterken op het gebied van natte teelten en nieuwe vormen van waterbeheer is er, de komende tijd wordt deze samenwerking verder vormgegeven.

 

Binnen het lectoraat Duurzame Watersystemen van Hogeschool Van Hall (VHL) Larenstein is het project RAAK Better Wetter ontwikkeld. Hierin wordt onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig waterbeheer voor veenweidengebieden. De proeflocatie is het Bûtenfjild in Noordoost Fryslân. Het project Better Wetter heeft als doel om te onderzoeken in welke mate nieuwe vormen van duurzaam, slim waterbeheer bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het watersysteem in Noordoost Fryslân. Dit heeft raakvlakken met het programma van het VIC en er is dan ook een overlap in onderzoeksthema’s. Een belangrijk thema is bijvoorbeeld natte teelten (paludicultuur), zoals lisdodde. Binnen dit thema leven veel vragen die onderzocht (moeten) worden, zoals vermarkting, teelt, oogst, waterkwaliteit- en kwantiteit. Door beide partijen is dit onderzoeksthema ‘natte teelten’ genoemd als een belangrijk punt waar het VIC en hogeschool VHL elkaar in de toekomst kunnen vinden en versterken. De samenwerking wordt de komende tijd verder uitgewerkt en vormgegeven.

Better Wetter
In het project RAAK Better Wetter wordt kennis ontwikkeld over een klimaatadaptief watersysteem in veengebieden en nieuwe vormen van waterbeheer, functies en functiecombinaties en de relatie met het meer toekomstbestendig maken van het watersysteem (flexibel waterpeil, berging in een natuurgebied, natte teelt, natuurvriendelijke oevers, etc.). Dit wordt gedaan door met elkaar en met andere actoren uit de regionale samenleving a) het watersysteem te onderzoeken en b) te experimenteren met innovatief waterbeheer in het gebied.

Voor meer informatie over samenwerking op het gebied van waterbeheer en natte teelten kunt u contact opnemen met Erik Jansen, via erik@veenweiden.nl