Gedeputeerde-met-rapportage-BBHW-scaled

Project Boeren op Hoog water kan bijdragen aan oplossingen voor klimaatopgave veenweidegebieden

25 juli 2022 | Bericht

De provincie Zuid-Holland blijft de komende drie jaar investeren in projecten als Boeren op Hoog Water om boeren in veenweidegebieden te helpen bij de omslag naar meer duurzaam ondernemen en het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. En omdat nieuws kracht bij te zetten nam gedeputeerde Meindert Stolk (CDA) van landbouw de tussenrapportage van het onderzoek naar Boeren bij Hoog Water in ontvangst van programmaleider Frank Lenssinck van het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC).

Een hogere grondwaterstand is een belangrijke maatregel om bodemdaling en broeikasgassen uit veen te verminderen. Dit vraagt van boeren een andere bedrijfsvoering. Het programma Boeren bij Hoog Water onderzoekt of dat haalbaar is. Het maakt onderdeel uit van de ‘Regio Deal bodemdaling Groene Hart’.

Hoewel de onderzoeksperiode nog te kort is om harde conclusies te trekken zijn eerste resultaten hoopgevend. Zo bleef bijvoorbeeld de draagkracht van de percelen met een hoge grondwaterstand en beweiding vergelijkbaar met die met een lagere grondwaterstand en bleef de grasproductie redelijk op peil.

“Dit laat zien dat het waardevol is om met hoge grondwaterstanden te experimenteren: het onderzoek levert nieuwe informatie op over wat er in de praktijk kan en niet kan”, aldus Stolk. Het is volgens de gedeputeerde belangrijk om over een langere periode te kijken wat er gebeurt. Daarom ondersteunt de provincie Zuid-Holland het vervolgonderzoek. Stolk: ,,Het is een mooi voorbeeld hoe we als provincie samen met de boeren werken aan een duurzame en vitale landbouw in Zuid-Holland.”

Het onderzoek wordt de komende 3 jaar voortgezet onder de vlag van het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL). De hele tussenrapportage is hier te lezen.