Proeftuin Veenweiden

Proeftuin Veenweiden

20 juni 2014 | Bericht

De stikstofdepositie op natuurlijke habitats in Natura 2000 gebieden in de veenweiden baart zorgen. Naast de landbouw is verkeer en vervoer, en de industrie verantwoordelijk voor het teveel aan stikstof. “Om je heen zie je allerlei andere sectoren ruimte claimen, daarom is het noodzaak dat de landbouw als sector niet stil blijft zitten, maar aan de slag gaat met het optimaal inkleden van de stikstofruimte”, aldus Simon Ruiter, provinciaal bestuurder Noord-Holland bij LTO-Noord. De 3 provinciale LTO-organisaties in West Nederland willen graag pro-actief de bijdrage van de landbouw in de vorm van ammoniak aanpakken middels de Proeftuin Veenweiden.

LTO- Noord ontwikkelt samen met VIC, ETC, PPP-agro advies en Wageningen UR Livestock Research een proeftuin Veenweiden, analoog aan de Proeftuin Natura 2000 Overijssel. In deze proeftuin willen we samen met een aantal groepen veehouders en de ANV’s naast het ontwikkelen van innovaties op het gebied van NH3-emissies in de veenweiden deze ook verzilveren in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De focus ligt op het managen van de (veenweiden)bodem. “Hoe beteugelen we het grote stikstof leverend vermogen van de bodem zonder in te leveren op de functionaliteit?” is een van de basisvragen in het programma. Afwenteling naar het grond en oppervlaktewater ligt echter op de loer. Vandaar dat zoveel mogelijk passende maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water meegenomen worden in de afweging. De eerder ontwikkelde ‘ Veenwijzer’ -als integraal beslissingsondersteunend model- gaat helpen de juiste keuzes te maken.

Dhr. Ruiter, bestuurder LTO-Noord vult aan: “Met de Proeftuin Veenweiden willen we middels bedrijfsmanagement maatregelen op het gebied van o.a. voer en bemesting praktische oplossingen ontwikkelen om de ammoniakemissie in het veenweidengebied te reduceren. Waar het Veenweiden Innovatiecentrum in samenwerking met PPP-Agro Advies sterk is in het oprichten/begeleiden van praktijknetwerken en het ontwikkelen van praktische toepassingen, kan LTO deze praktische toepassingen verzilveren in het beleid. Gezamenlijk een goede combinatie om ontwikkelruimte voor (melk)veebedrijven te realiseren. Door op bedrijfsniveau de juiste keuzes te maken om efficiënt met mineralen om te gaan, sluit dit bovendien aan op de maatregelen van de Kaderrichtlijn Water.”

Contactpersoon Proeftuin Veenweiden: Frank Lenssinck | frank@veenweiden.nl