1. Nieuwe Teelten

Nieuwe teelten, nieuwe kansen

24 november 2017 | Bericht

Welke nieuwe gewassen zijn teelbaar en inpasbaar op melkveebedrijven in het veenweidengebied? En welk economisch perspectief bieden deze gewassen? In het onderzoeksproject ‘Veen, Voer en Verder’ worden natte teelten onderzocht, die een toepassing kennen binnen het melkveebedrijf, zoals inzet als veevoer. Het onderzoek richt zich dan ook specifiek op oogst- en bewaarmethodes, voederwaarde, smakelijkheid voor melkvee en rentabiliteit van bijvoorbeeld lisdodde. 

‘Veen, Voer en Verder’ heeft als doel de mogelijkheden te onderzoeken van natte teelten als riet, lisdodde, miscanthus, wilde rijst en wilg in het veenweidegebied. In delen van het veenweidegebied wordt het waterpeil verhoogd of is dit een voornemen. Een hoger waterpeil voorkomt bodemdaling en veenverlies. Daarnaast wordt deze maatregel ingezet om water te kunnen bergen en zuiveren, natuurwaarden te verhogen en de CO2-uitstoot te verminderen. Het huidige landgebruik in het veenweidegebied is hoofdzakelijk melkveehouderij. Vanuit het perspectief van melkveehouders betekent vernatting dat hun huidige bedrijfsvoering onder druk komt te staan en daarmee de rentabiliteit van het bedrijf.

De belangrijkste vragen in het onderzoek zijn: zijn nieuwe gewassen teelbaar en inpasbaar op melkveebedrijven in het veenweidegebied? Zijn ze goed te managen en te oogsten? Is het gewas toepasbaar als veevoer en of strooisel en levert dat bedrijfseconomisch ook iets op? Een vervolgvraag is of de teelten drager kunnen zijn van een overgang naar andere verdienmodellen.

‘Veen, Voer en Verder’ wordt gefinancierd door Utrecht-West (provincie Utrecht) in het kader van Agenda Vitaal Platteland, door de Provincie Zuid-Holland in het kader van het Programma Systeeminnovatie in de Veenweiden en Radboud Universiteit in samenwerking met ERA-NET FACCE-JPI. De uitvoering is in handen van Louis Bolk Instituut, Radboud Universiteit, KTC Zegveld en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Er worden experimenten uitgevoerd in het veld (locatie van KTC Zegveld) en in de kas (Radboud Universiteit).