Niets-zo-heterogeen-als-veen-Youri-Egas

‘Niets zo heterogeen als veen’

13 februari 2023 | Bericht

Op verzoek van Collectief Noordwest Overijssel denkt het VIC mee over (en ondersteunt bij) de uitvoering van de GLB-pilot ‘Vooruit boeren op water en veen’. In deze pilot gaan zes boeren aan de slag met vernattingsmaatregelen, zoals greppelinfiltratie en slootpeilverhoging. Youri Egas, onderzoeker en projectleider vanuit het VIC, is actief betrokken bij de toepassing van maatregelen, onder het motto ‘Je kunt er pas over meepraten als je het zelf hebt gezien’.

De bodem in het veenweidegebied daalt als gevolg van de afbraak van veen. Vernatten van percelen is een mogelijke oplossing om bodemdaling te beperken. Ook voor weidevogels is vernatting goed.

In de afgelopen 10 jaar is bij het VIC veel ervaring en kennis opgedaan over grondwaterstanden en draagkracht in het westelijke veenweidegebied. Vraag is of die kennis 1 op 1 is te vertalen naar andere veenweidegebieden.

Proeven in de praktijk

Het collectief werkt samen met boeren in drie veengebieden: Mastenbroek-Kamperveen, Staphorsterveld en de landbouwpolders rond de Wieden-Weerribben. Om inzicht te krijgen in de veranderingen en de effecten van vernattingsmaatregelen, worden op alle locaties de grondwaterstand en draagkracht gemonitord. Hiervoor zijn op referentiepercelen peilbuizen geplaatst. Youri kiest ervoor om zelf te helpen bij het plaatsen. “Op die manier heb ik kunnen ‘proeven’ aan de veenbodems en weet ik waar de verschillen zitten. Zo kan ik de vertaling maken van de papieren werkelijkheid naar de praktijk. De grondwaterstand als cijfer op zich zegt namelijk niet zoveel.’’

Grote verschillen

De uitspraak ‘niets zo heterogeen als veen’ geldt zeker voor de drie veenweidengebieden in Overijssel. Bij de deelnemers aan de pilot zitten grote verschillen in veenbodems. Youri verwacht dan ook in een later stadium van de pilot bij gelijke vernattingsmaatregelen, verschillen te gaan zien. De pilot is medio 2022 gestart en loopt door tot het najaar van 2023. Per gebied organiseert het collectief verschillende interactieve bijeenkomsten om samen met boeren en deskundigen te leren en te experimenteren.

Voor vragen of ideeën neem contact op Youri Egas, via youri@veenweiden.nl