Veenweiden Beweiden

Meer kennis: meer beweiden in de veenweiden!

17 december 2015 | Bericht

Met voldoende kennis en vakmanschap blijft beweiden in de veenweiden mogelijk! Ook met een Automatisch Melksysteem (AMS) of bij kleine(re) huiskavels. Het onderzoek naar Kurzrasen (jaar rond zeer kort beweiden zonder maaien) heeft een introductiejaar gehad en het onderzoek naar time-out beweiden en omweiden (intensief beweiden) zit erop. Veeartsen, melkveehouders en veevoederadviseurs kijken nu naar de verschillende concepten en toepassing hiervan.

In het thema Veenweiden beweiden gaat het om optimale productieomstandigheden voor melkveebedrijven in de veenweiden. Uitgangspunt daarbij is beweiden, hoe is dat rendabel en efficiënt te realiseren bij hogere grondwaterstanden en met beperkte emissies naar water en lucht? Wat betekent het voor melkveehouders met een Automatisch Melksysteem en voor huiskavel beweiden?

Automatisch Melksysteem (AMS) en Huiskavel beweiden
Kennis over en van beweiden is cruciaal. Vooral wanneer beweiden complexer wordt door veranderende omstandigheden (door AMS of een groeiende bedrijfsomvang bij kleine huiskavels). Bij veel melkveehouders ontbreekt het aan specifieke kennis, waardoor er steeds vaker wordt gekozen voor opstallen in plaats van beweiden. In het proces van systeeminnovatie moet kennis worden ingebracht. De afgelopen periode is onderzocht in hoeverre Kurzrasen (het jaar rond zeer kort beweiden en niet maaien) een oplossing is voor melkveehouders met een AMS. En of time-out beweiden en omweiden (intensief beweiden) toepasbaar zijn voor grootschalige koppels bij huiskavelbeweiding. Nu de eerste onderzoeksfase erop zit, wordt op dit moment met veeartsen, melkveehouders en veevoederadviseurs naar de verschillende concepten gekeken. Deze feedback wordt meegenomen in de vervolgfase.

Leverbotbestrijding
Leverbot is een probleem, zeker bij melkveehouders in de veenweiden. Nu een fors aantal middelen verboden is, kiezen melkveehouders er steeds vaker voor hun koeien op stal te zetten om zo de kans op leverbot te beperken. Hoewel de sector geen prioriteit heeft gegeven aan een intensief onderzoek naar alternatieve bestrijdingsmogelijkheden van leverbot, blijft een student vanuit het programma Systeeminnovatie actief betrokken bij de zoektocht naar effectieve leverbotbestrijding.

Vooruitblik 2016
Voor 2016 staan metingen naar het effect van Kurzrasen op bodemkwaliteit en productie van het gras op het programma. Maar vooral ook naar de mogelijkheden van intensief grazen op de huiskavel. Daarnaast wordt onderzocht hoe de kennis over de beweidingssystemen doorvertaald kan worden naar effectieve methoden voor het bedrijfsleven. Zodat deze in concrete producten en diensten in de praktijk toegepast kan worden.

Meer informatie: Frank Lenssinck | frank@veenweiden.nl