Icoon sturen met water

Iconen VIC- ‘Sturen met water’ uitgelicht

13 mei 2013 | Bericht

Alle activiteiten van het VIC hebben betrekking op de westelijke veenweiden in relatie tot waterbeheer, landbouw, bodemdaling, broeikasgasemissies of ecologische kwaliteit van water. Het afgelopen jaar is het VIC een viertal trajecten gestart die nieuwe oplossingen bieden voor een aantal uitdagingen in het veenweidegebied; de zogeheten iconen. Het bestuur van het VIC heeft de volgende vier iconen aangesteld: Sturen met water, Veenwijzer, Dairy Triangle en Veenweiden Beweiden.

Het ontwerp Sturen met water zet in op actief, dynamisch grondwaterbeheer in de veenweiden. Met oog voor alle functies, doelen, partijen, processen en belangen die er spelen. Bij sturen met water draait het om een systeeminnovatie rondom het waterbeheer. De basisgedachte daarbij is dat per perceel de grondwaterstand actief wordt geregeld. Dat gebeurt met behulp van onderwaterdrainage (OWD), want hierdoor ontstaat een directe relatie tussen slootpeil en grondwaterpeil. Zo kan eenvoudig het grondwaterpeil naar functie variëren. Op deze manier kan op een willekeurig bedrijf of in een gebied voor alle percelen en op ieder moment voortaan een eigen grondwaterpeil ingesteld worden. Hierdoor kan maximaal invulling worden gegeven aan de functies van een perceel als het gaat om bijvoorbeeld draagkracht voor vee en machines, waterberging, grasproductie- en kwaliteit en biodiversiteit. Uiteraard wel binnen duidelijke randvoorwaarden. Dat is ook de insteek van Sturen met water: heldere en verbindende afspraken tussen waterschappen en agrariërs vormen het uitgangspunt van waaruit de veehouder zelf mede-verantwoordelijk wordt voor het grondwaterpeil op zijn perceel.