Biomassa

Hoogwaardige Biomassa

24 augustus 2015 | Bericht

Daar waar bij aquatische landbouw het accent ligt op de perspectiefvolle nieuwe productiemogelijkheden in het aquatische milieu, ligt bij het thema Hoogwaardige teelt en verwerking van biomassa meer het accent op verwaarding van reststromen en nieuwe teelten op land en water met een hoogwaardig perspectief. Ideeën als het gaat om biomassa zijn er genoeg. Het is vooral de kunst om daadwerkelijke perspectiefvolle richtingen te vinden die ook op lange termijn in de maatschappelijke context passen. En een hoogwaardig perspectief is mooi, maar er zal ook op korte termijn economisch rendement moeten zijn. Net als bij de andere thema’s is duurzaam land en watergebruik en het sluiten van kringlopen een belangrijke randvoorwaarde.

Wageningse studenten voerden een verkennende studie uit naar potentiele gewassen voor de veenweiden, waarbij gebruik is gemaakt van een eerste selectie door de universiteit van Greifswald (Duitsland). Studenten van Hogeschool Inholland diepten de verkenning naar de geselecteerde gewassen verder uit. Door het VIC is nu eerst gezocht naar de kritische succesfactoren. Zo vragen de investeringen en de teelt risico’s specifieke aandacht: immers voor een aantal gewassen geldt pas na 4 jaar een sluitende exploitatie. In gepresenteerde businessmodellen worden vaak maatschappelijke opbrengsten meegenomen zonder stil te staan bij de vraag of er (maatschappelijke) partijen zijn die daarvoor daadwerkelijk betalen. Een realistische inschatting van een marktprijs voor het geleverde product is eveneens een belangrijke bottleneck. De meeste teelten vragen om investeringen die terugverdiend wordt over vele jaren, terwijl de afzet vaak grillig is. Ontwikkelen van slimme robuuste businessmodellen is dus een belangrijke randvoorwaarde. Daarom zoeken we naar gewassen die gelijk al rendabel in te zetten zijn in de huidige bedrijfsvoering van een onderneming. Denk daarbij aan het gebruik als voedermiddel of strooisel op melkveebedrijven als vervanger voor houtzaagsel of stro. Dat creëert tijd en ruimte om ook een hoogwaardige verwerking te ontwikkelen.

Meer informatie: Erik Jansen | erik@veenweiden.nl