Biomassa Verwaarden-  Lisdodde - Copy

Hoogwaardige Biomassa: lisdodde biedt marktkansen

17 december 2015 | Bericht

Lisdodde lijkt een interessant gewas voor melkveehouders in de veenweiden. Niet alleen als veevoedergewas en strooisel in de stal. Maar ook vanwege de farmaceutische waarde ervan. Experimenten en een marktverkenning naar sterke businessmodellen voor economisch rendabele teelt op korte en lange termijn gaan van start.

 

 

Hoe kunnen we reststromen en nieuwe teelten op land en water verwaarden? Dat staat centraal bij het thema Hoogwaardige Biomassa. Met daarbij de focus op kansrijke en haalbare toepassingen voor de lange termijn én met ook nu al economisch rendement voor de ondernemer. Dit thema raakt op onderdelen ook aan de initiatieven en ideeën binnen het thema Aquatische landbouw.

Toepassing van Lisdodde
Eerder dit jaar hebben studenten aan de hand van een lijst van meer dan 1000 gewassen, een selectie gemaakt van teelten die geschikt zijn voor toepassing in de veenweiden. Lisdodden zijn vanwege hun potentieel voor gebruik in de farmaceutische industrie een goede kanshebber. Samen met het Landschap Noord Holland wordt een marktverkenning gedaan naar hoogwaardige toepassingen van Lisdodde.

Veen, voer en verder
In deze pilot onderzoeken we de haalbaarheid van teelten als riet, wilg, lisdodde en wilde rijst als veevoedergewas en strooisel voor de melkveehouderij. De melkveehouder wordt daarmee zelfvoorzienend: wat hij produceert, wordt gebruikt op zijn eigen bedrijf. Centrale vraag daarbij is: zijn dit rendabele teelten als onderdeel van het melkveebedrijf? Komende jaren zal dit onderzoek uitgevoerd worden in samenwerking met Louis Bolk Instituut en de Radboud Universiteit.

Hoogwaardige biomassa in het veenweidengebied
De door Innovatiepraktijk uitgevoerde verkenning naar potentiële hoogwaardige teelten in het veenweidengebied heeft verschillende criteria en inzichten opgeleverd. Een van de conclusies is dat grootschalige omschakeling naar nieuwe teelten en bedrijfsmodellen zeker op korte termijn niet aan de orde is, nog los van de beperkingen van het gebied. Akker- en tuinbouw vergen een andere horizon voor investeringen en hebben andere opbrengstmodellen. Zet kleine stappen en rol bij succes verder uit. Begin bij gewassen die gelijk al rendabel zijn in de huidige bedrijfsvoering van een onderneming. Bijvoorbeeld als voedermiddel, zoals bij Veen, voer en verder gebeurt. Het is wel zinnig om alvast vooruit te kijken naar de meer hoogwaardige perspectieven. De resultaten uit het onderzoek worden nog vertaald naar aanbevelingen en criteria voor hoogwaardige teelten in de veenweiden.

Vooruitblik 2016
Verdere uitvoering van de marktverkenning voor Lisdodde en het project Veen, voer en verder staan voor 2016 op de planning. Een aantal opties voor andere verdienmodellen willen we met hulp van studenten eerst verder verkennen. Er zitten potentieel bruikbare ingrediënten in het veenwater (humuszuren bijvoorbeeld): wat zijn de marktkansen, is het technisch haalbaar en welke businessmodellen zijn daarvoor te bedenken? Op basis daarvan bepalen we of, en zo ja welke, projecten zinvol zijn naast Veen, voer en verder en de marktverkenning Lisdodde. Het VIC heeft verder contacten gelegd met partijen om de mogelijkheden en marktkansen te verkennen van insectenteelt. Daarnaast gaan we aan de slag met de vraag wat de introductie van andere teelten voor effecten heeft op het veenweidengebied als het gaat om bijvoorbeeld biodiversiteit en infrastructuur.

Meer informatie: Erik Jansen | erik@veenweiden.nl